Graficke pismenko Kostel je jednolodní orientovaná stavba s apsidou, nižším obdélným presbytářem, dvěma symetrickými bočními přístavky v závěru a hranolovou, 40 m vysokou věží v ose průčelí.

 
Graficke pismenko Z rovného průčelí vystupuje těleso pravoúhlé věže na čtvercovém půdoryse. Hladká fasáda je členěna přízemní průběžnou profilací římsy, ve vrcholu pak vyloženou profilací korunní římsy. Průčelí je členěno mělkým rizalitem věže v rozsahu jedné okenní osy. V přízemí je na osu prolomeno pravoúhlým vchodem s kamenným, plošně profilovaným portálem s lomeným obloukem a v ose nad ním pak s dvojicí pravoúhlých oken obdobného zakončení lomeným obloukem. Nad portálem je umístěna pískovcová erbovní kartuš se znakem obecní pečetě s figurou radlice a zkratkou S B N H. Na pravé straně portálu je v pískovcovém ostění zasazena kamenná deska s nápisem ve znění: „DŮM MŮJ DŮM MODLITBY JEST Občanstvo Huštěnovické vystavěti dalo 1873-1874 A POSVĚCEN 1874”.
 
Graficke pismenko Průčelí je ukončeno otevřeným ořímsovaným lichoběžníkovým štítem, z něhož vystupuje v rozsahu zvonicového patra věž s plošným členěním lizénovými rámy, trojúhelným štítem, prolomeným v ose po jednom pravoúhlém okně zakončeném lomeným obloukem. V trojúhelných štítech zvonice jsou umístěny kruhové hodinové ciferníky.
 
Graficke pismenko Boční fasády celkově o čtyřech okenních osách jsou členěny pravoúhlými okny zakončenými lomenými oblouky, na jižní straně na úrovni druhé osy prolomeny pravoúhlým vchodem. Kněžiště, stejně jako závěr apsidy, jsou prolomeny jedním polygonálním oknem vždy v jedné okenní ose.
 
Graficke pismenko Objekt je kryt sedlovou střechou nad závěrem zvalbenou, věž pak jehlancovou helmicí na pravoúhlých trojúhelnících, ve vrcholu s makovicí a latinským křížem. Vnitřní prostory jsou sklenuty v prostoru síně podvěží jedním polem placky, v obdélné lodi pak třemi poli placek mezi pasy, dosedajících na pilastry bez patek s římsovou deskovou hlavicí. Kněžiště je zaklenuto jedním polem placky. Sakristie na severní straně je klenuta jedním polem placky s mělkou nikou ve východní stěně. Přístavek na jižní straně s jedním polem placky se otevírá do kněžiště jedním širokým půlkruhovým obloukem.
 
Graficke pismenko Na západní straně v prostoru lodě se nachází dřevěná kruchta na dvojici dřevěných sloupů s geometrickou deskovou hlavicí. Pod kruchtou je umístěna hluboká nika střídavě sloužící jako Boží hrob a místo pro vystavení betléma. V interiéru se dochovala plošná polychromie a původní kamenná dlažba. Varhany pro kostel zhotovil r. 1924 Matěj Strmiska, varhanář z Uherského Hradiště.

Text: popis
25.8. 2019 - Jiří Špaček - zdroj: památkový katalog a další