Graficke pismenko Kostel s neporušeným barokním tvaroslovím byl postaven v r. 1776–1778. Jednolodní, obdélná stavba je ukončena polygonálním presbytářem, k němuž v ose stavby přiléhá sakristie. Presbytář je zaklenut valenou klenbou s lunetami, loď je plochostropá. Loď i presbytář jsou prolomeny jednoduchými okny se záklenky. Vysoké západní průčelí je členěno pilastry a vrcholí trojstranným štítem s volutami na bocích. Hlavní vstup v západním průčelí má obdélné, profilované kamenné ostění. Ve výklenku nad vstupním portálem byla ještě v r. 2003 umístěna mariánská socha (v současné době ve výklenku není, snad byla uložena v depozitáři či čeká na opravu). Ve štítu nad západním průčelím je umístěn znak Kinských (tři hroty, "kančí zuby" ve štítku). K jižní straně lodi je přistavena nízká předsíň, s kamenným profilovaným ostěním a znakem Kekulů ze Stradonic. Vnitřní zařízení kostela, oltář a kazatelna, má již klasicistní ráz. Socha Panny Marie ze 16. století byla v r. 1900 opravena sochařem Č. Vosmíkem. Hřbitov kolem kostela je obehnán zdí, kterou na jižní, strmé straně svahu zpevňují masivní opěráky. K hlavními vstupu na hřbitov – a ke kostelu – vede kamenné schodiště zakončené zděným portálem s kamenným ostěním. K vnější straně hřbitovní zdi přiléhá v jejím jihovýchodním koutě zděná, hranolová zvonice. Její stěny, prolomené segmentově ukončenými okny, člení lizenové rámce. Před poslední opravou, kdy byla omítka kostela ve velkých plochách opadaná, bylo patrné kvalitní zdivo z hrubě přitesaných kvádrů. Ve zdivu se významně uplatňuje rezavě hnědý železitý pískovec, z něhož je vytesáno ostění hlavního vstupu i ostění vchodů v předsíni, presbytáři, zvonici a márnici. V l. 2007 až 2010 byl kostel důkladně opraven. Finanční náklady byly zčásti kryty i výnosem sbírky, na níž místní občané přispěli částkou 87 000 Kč.

Text: historie
26.11. 2011 - Jaroslav Valečka , Zdroj: Umělecké památky Čech,3, P/Š,Praha academia 1980, www.klobuky.slansko.cz