Graficke pismenko Centrální neorientovaný barokní kostel Narození Panny Marie má téměř čtvercový půdorys, s vybranými nárožími. V ose polokruhového presbytáře je pravoúhlá sakristie a v severním průčelí hranolová jednopatrová věž s cibulovou bání. Stěny jsou členěny vpadlými poli a  pilastry. Chrámová loď je sklenuta nízkou kopulí na pilastry v nárožích. Kruchta je vestavěna do podvěží.

 
Graficke pismenko Barokní oltář je sloupkový se sochami sv. Václava a sv. Ludmily. Cyklus osmi obrazů s výjevy ze života Panny Marie z roku 1695 pochází ze starého kostela, je však v současnosti umístěn v muzeu v Českém Brodě.

Text: popis
29.5. 2007 - Pavel Vítek