Graficke pismenko Nynější kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velešicích je výrazná stavba české lidové pozdní renesance se vzácným soudobým kamenickým dekorem. Kostel tu byl postaven již před r. 1355, jeho presbytář byl však nově vystavěn v r. 1581 a loď Janem Baptistou Vlachem v r. 1611. Opravován byl v r. 1936. Uvnitř kostela jsou staré pískovcové a mramorové náhrobky, jeden z nich s ostatky Mikuláše Bořka Dohalského z Dohalic. Před hlavním oltářem je hrobka s letopočtem 1700, která byla určena pro rodinu Zárubovu, nikdy však nebyla použita a zůstala prázdná. Ve hřbitovní zdi jsou zasazeny čtyři náhrobky rodiny Volanských z Volanic z konce 16. století. Kostel byl původně spojen s tvrzí na návrší, nejspíše chodbou vedoucí do zrušené oratoře nad dnešní sakristií. Okolní hřbitov byl rozšířen do návsi v r. 1858.

 
Graficke pismenko Mezi významné majitele zdejšího panství patřil rod Bořků z Dohalic, kteří Velešice získali sňatkem r. 1533. Jeden z rodu, Jaroslav Bořek Dohalský z Dohalic, nechal na památku rodičů i jako poděkování za přestálou morovou ránu v r. 1617 zasadit poblíž kostela lípu. Má to být právě památná a dodnes obdivovaná Velešická lípa.
 
Graficke pismenko Rod Bořků Dohalských z Dohalic, který žije v ČR dodnes, vlastnil Velešice až do r. 1672. Připomíná ho dvojice renesančních erbů nad vchodem do věže.
 
Graficke pismenko Kostel Nanebevzetí Panny Marie je orientovaná jednolodní obdélná stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem. Při severní straně je obdélná sakristie, při jižní pak čtvercová předsíň a hranolová věž. Presbytář je zaklenut jedním polem křížové klenby a po jeho jižní straně se nachází kamenná panská oratoř na krakorcích s bohatě zdobenou čelní stěnou. Renesanční portálek představuje vstup do sakristie. Půlkruhový triumfální oblouk nese letopočet 1581, odpovídající stavbě presbytáře. Kostelní loď je sklenuta dvěma poli křížové klenby a na severní stěně nese nápis o dokončení stavby r. 1611.
 
Graficke pismenko Zařízení je vesměs novogotické z doby kolem r. 1880 od jičínského řezbáře J. Stoklasy. Obrazy na bočních oltářích zhotovil malíř J. Vysekal ml. v r. 1886. V presbytáři jsou hodnotné obrazy sv. Jana Nepomuckého a sv. Aloise od Ignáce Raaba z poloviny 18. století.
 
Graficke pismenko Kostel je nyní filiálním ve farnosti Vysoké Veselí, bohoslužby se tu však konají jen příležitostně. .

Text: historie
2.11. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 4, Academia 1982)