Graficke pismenko Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Osicích je původně gotický a prvně je připomínán r. 1352, dnešní stavba vznikla zřejmě před r. 1400. Z původní gotické stavby je dosud zachován presbytář a patrně i obvodové zdivo lodi a věž. Kostel byl zbarokizován r. 1701.

 
Graficke pismenko Současný kostel je jednolodní a obdélný s presbytářem uzavřeným nepravidelně pětiboce. Jeho severovýchodní stěna je delší a presbytář je ukloněn k jihovýchodu. Po jeho severní straně je obdélná sakristie, při jižní stěně lodi předsíň a před západním průčelím hranolová věž. Stěny jsou zevně členěny pilastry a půlkruhově uzavřenými okny. Dvoupatrová věž s cibulí má v přízemí portál s letopočtem 1701, tedy z doby barokní přestavby. Při větrné smršti v r. 1929 byla kostelní báň zcela stržena a následně byla nahrazena bání s poněkud pozměněným tvarem, která je zde i v současnosti.
 
Graficke pismenko Presbytář je zaklenut polem křížové žebrové klenby, loď třemi poli valené klenby s lunetami a sakristie valeně. Triumfální oblouk je hrotitý.
 
Graficke pismenko Hlavní oltář je novoklasicistní z doby kolem r. 1885, obraz je signován malířem Antonínem Mühlem z Nové Paky 1885. Dva barokní boční oltáře jsou dílem řezbáře Ignáce Rohrbacha z let 1730-1740. Na levém je uprostřed nevelká soška Panny Marie Opatovické, snad pozdně gotická kopie sošky z Opatovického kláštera z 15. stol. Při severní stěně se nachází oltář z doby kolem r. 1700 se sochou sv. Jana Nepomuckého. Pozdně empírová kazatelna pochází z 1. poloviny 19. stol. Varhany pro kostel postavil r. 1902 Jan Tuček (1842-1913), varhanář z Kutné Hory. Kolem kostela se nachází hřbitov s barokní ohradní zdí z 2. čtvrtiny 18. stol.
 
Graficke pismenko Kostel Nanebevzetí Panny Marie je sice kostelem farním, ale osická farnost je administrována ex currendo sousední farností Dobřenice. Konají se tu pravidelné nedělní bohoslužby.

Text: historie
4.9. 2017 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 2, Academia 1978)