historie kaple (kostela) a kláštera

Graficke pismenko Klášter františkánů byl podle pověsti založen sv. Janem Kapistránem při jeho návštěvě Jemnice. Podle dochovaných pramenů byl klášter zřízen roku 1455 na žádost jemnické vrchnosti – bratří Albrechta, Hynka a Štěpána z Lichtenburka. Se svolením olomouckého biskupa Bohuše ze Zvole byla budoucímu klášteru předána kaple sv. Víta. Kaple, pozdější kostel, je tedy starší než klášter, k jejímu přesnému stáří se ovšem dostupná literatura nevyjadřuje.

 
Graficke pismenko Františkánská komunita se těšila velké oblibě okolní šlechty i měšťanů, kteří na něj pamatovali četnými odkazy, klášterní kostel se stal rodovou nekropolí, o čemž svědčí dochovaný náhrobník Půty z Lichtenburka († 1492). Roku 1468 Jemnici obléhalo uherské vojsko Matyáše Korvína, škodám zřejmě neuniknul ani klášter za městem.
 
Graficke pismenko Po nástupu luteránství přízeň měšťanů i vrchnosti ustala, roku 1529 naopak zakázal Jindřich z Lomnice kázání v klášterním kostele, a když byli v následujících desetiletích protestantskými měšťany z Jemnice vyháněni katolíci, odešli s nimi i františkáni, různé zdroje uvádí opuštění kláštera rozdílně k rokům 1546 či 1558. Roku 1570 daroval císař Maxmilián II. kostel městu pro potřeby zdejší katolické menšiny. Po třicetileté válce se uskutečnil pokus o obnovení kláštera, roku 1673 se jej františkáni znovu ujali, trvale zde však pobýval pouze jeden bratr. Klášteru však nepřál olomoucký biskup Karel II. z Liechtensteina, svou roli sehrála i existence františkánského konventu v nedalekých Dačicích a finanční nesnáze doprovázející obnovu. Roku 1675 řádová kapitula v Jindřichově Hradci rozhodla o zrušení kláštera, který byl 17. září následujícího roku definitivně opuštěn. Zchátralé klášterní budovy byly v následujících letech zbořeny a zůstal pouze kostel. Ten sloužil i nadále k bohoslužbám, v 70. letech 18. století byl stavebně upravován, to však byla jeho labutí píseň – za josefínských reforem byl kostel roku 1785 zrušen. Odsvěcený svatostánek koupila hraběnka Daunová a roku 1790 jej darovala městu Jemnice, v jehož vlastnictví je dodnes.

Text: historie
22.4. 2013 - Zany, podle Petr Holub, David Merta: Bývalý františkánský klášter u kostela sv. Víta v Jemnici, Archeologické výzkumy na Vysočině 1/2007, Muzeum Vysočiny Jihlava