dějiny kláštera

Graficke pismenko Benediktinský klášter v Polici byl založen současně s kostelem Nanebevzetí Panny Marie za vlády Přemysla Otakara II. Kostel byl dokončen r. 1294, rajský dvůr r. 1296, dormitář a refektář pak r. 1304. Na počátku 15. století přinesly zkázu husitské války – v květnu Policí prošlo slezské vojsko táhnoucí proti východočeským husitům a město bylo vypáleno, kostel i klášter pobořeny a na dlouhá léta zůstaly v troskách. Další škody způsobilo roku 1469 vojsko uherského krále Matyáše Korvína vyslané proti Slezanům.

 
Graficke pismenko Do popředí zájmu se klášter dostal zaopata Martina řečeného „Korýtko“, kdy se uvolněné mravy a úpadek vzdělání dostaly na přetřes až před císařem Rudolfem II., která po vyšetřování dosadila nového opata Wolfganga. Ten se tvrdě zasazoval za potlačování reformace, až byl klášter obležen měšťany a opat donucen k útěku. Během třicetileté války se v kraji střídala císařská i  švédská vojska a v průběhu let celý kraj zcela vydrancovala.
 
Graficke pismenko Dnešní podoba pochází z barokní obnovy kláštera – stavělo se zde téměř po celé jedno století: severní a jižní křídlo v letech 1676 – cca 1710. Přestávku ve stavebním úsilí způsobily rakousko-pruské války, roku 1744 bylo město obsazeno posádkou 6000 pruských vojáků, při průjezdu krále Fridricha II. město nemohlo uhradit požadované výkupné, proto bylo i s klášterem vydrancováno. O mnoho lépe se nevedlo ani o rok později, kdy zde pro změnu sídlili panduři barona Trencka. Během sedmileté války sloužil klášter roku 1758 jako štáb rakouského generála Laudona, v létě téhož roku zase ke stejnému účelu sloužil pruskému maršálkovi Keithovi.
 
Graficke pismenko Po skončení válek pokračovala přestavba budovou proboštství (1752-57) a prelatury (1767-72). Roku 1769 byla zbořena část starého opatství a roku 1773 bylo dokončeno jižní křídlo.
 
Graficke pismenko Krátce poté byl při josefínských reformách klášter roku 1785 zrušen, od té doby areál sloužil jiným účelům, dnes jsou zde umístěny expozice náchodského muzea.

Text: historie
11.8. 2005 - Zany