Graficke pismenko Barokní kaple Korunování Panny Marie se nachází na vyvýšeném pahorku po levé straně návsi. Podle datace na kartuši nad vstupem byla postavena v roce 1731. Kaple je zděná, obdélného, téměř čtvercového půdorysu s přímým závěrem presbytáře. Nároží jsou zaoblená. Průčelí členěno svazčitými nárožními pilastry. V ose pravoúhlý portál a nad ním v kasulovém rámu ovál s německým nápisem a datací 1731: . ,,Zur Ehren I Da Aller heiligsten Dreyfal I tigkeit den Heil Joann Nepomuceno I den Heil Antoni von Padua hat Johan I gorge Scholtz dise Capela Erbauet und I KK Gemeinde alda die glocken erkauft / 1731“ Nad římsou je průčelí uzavřeno trojúhelníkovým štítem se středním výklenkem. Střecha sedlová, krytá břidlicí. Ve střední části umístěna stupňovitá polygonální vížka, rovněž krytá břidlicí.

 
Graficke pismenko Loď v kapli je plochostropá. Zde najdeme okna v šambráně s půlkruhovým závěrem. V kapli býval z doby založení obraz Korunování Panny Marie a pod ním postavy sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína s andílky. Vnitřní zařízení bylo ale částečně zdemolováno a částečně ukradeno, zbytek později odvezen. V současnosti je kaple prázdná. Kaple Korunování Panny Marie je od roku 1965 vedena na seznamu kulturních památek.

Text: popis
1.10. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz