Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/hrady/https/funkce_titl_search.php on line 72 Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/hrady/https/funkce_titl_search.php on line 74 Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/hrady/https/funkce_titl_search.php on line 76 Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/hrady/https/funkce_titl_search.php on line 76 a hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody
Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

a hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 12 / 0 stran, vyhledáno za 0.43 sec
Třebonín
351.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Terénní pozůstatky opevnění neznámého jména a historie, snad útočištného hradiště – refugia ze 12. st., zatím nedatovaného ani archeologickými nálezy. Zachována dvojice mohutných příkopů a valů, chránících ostrožnu na čelní, severozápadní straně.
Třeskonice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Tuchořice, Tuchořice
Hradiště Třeskonice bylo osídleno v dávném pravěku, v neolitu, eneolitu, pozdní době halštatské, laténské, římské, a také v raném středověku. Rozkládá se na lichoběžníkové ploše na vrchu jménem Výrov. Bývalo opevněno valy, zpevněnými kamennou plentou. Částečně poškozeno lomem a buldozery.
Třísov
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Holubov, Holubov
Keltské oppidum na šíji vltavského meandru nedaleko Dívčích hradů. Díky systematickému výzkumu J. Břeně v l. 1954–1983 dobře zdokumentováno, vznik kolem r. 150 př. n. l., zánik po polovině 1. stol. př. n. l.
Týn nad Bečvou
370.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Týn nad Bečvou, Týn nad Bečvou
Výšinné pravěké hradisko s dochovanými relikty opevnění datované do období pozdní doby bronzové - slezské fáze kultury lidu popelnicových polí (HB -1000 až -750). Zda opevnění zabíralo pouze jihozápadní část temene nebo celý hřbet kopce, není známo.
Ústí Hradištěk, Teplice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Ústí, Ústí
Rozlehlé hradisko doby středohradištní (do 10.–11.stol.) nad levým břehem Bečvy v k.ú. Ústí. Na jv. straně zachován systém čtyř příkopů a valů. Na lokalitě nalezeny i středověké šipky. Hypotéza ztotožňuje lokalitu i se středověkým hradem Teplice.
Varhany pohřebiště Boří a nad Ostichovcem, Velký Kosíř
375.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Slatinky, Slatinky
Archeologicky zkoumané opevněné hradiště či kultovní objekt na Velkém Kosíři. Při hradišti mohylové pohřebiště baalberské kultury z období eneolitu asi 3 700-3 200 let př. n. l. Lokalita Varhany, Boří a Nad Ostichovcem.
Velké Opatovice Dřínový kopec
510.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Velké Opatovice, Velké Opatovice
Hradisko o rozloze asi 1,8 ha, chráněné valem, příkopem a palisádou. Osídleno věteřovskou kulturou ze starší doby bronzové, lužickou a slezskou fází kultury lužických popelnicových polí z mladší a pozdní doby bronzové, platěnickou kulturou z doby halštatské a slovanskou ze střední doby hradištní.
Velký Týnec Hradisko
299.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Velký Týnec, Velký Týnec
Opevněné raně středověké hradisko na ostrožně nad Týnečkou bylo ze tří stran chráněno příkrými svahy, dobře přístupné bylo pouze z východu, kde se dal ještě v 19. stol. pozorovat znatelný obloukový val. Na lokalitu poprvé r. 1885 upozornil J. Havelka a později ji popsali V. Houdek a I. L. Červinka.
Věrovany
210.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Věrovany, Věrovany
V obci Věrovany se mělo kdysi rozkládat nížinné opevněné sídliště chráněné příkopem a palisádou, případně i valem. Lokalita osídlená v době bronzové, v časném slovanském období i ve starší době hradištní, byla opevněna až v mladší době hradištní. Dnes je prostor značně poškozen novodobou zástavbou.
Viničky
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Poplze, Poplze
Na vyvýšenině zvané Viničky nad vsí Poplze stávalo opevnění sídliště z mladší doby bronzové., tj. z doby zhruba 1300 až 950 let před Kristem. Zatím zde byl proveden pouze záchranný průzkum a povrchové sběry. 7ha hradiště mělo mělo cca 3ha akropoli chráněnou 14 m širokým a 2,2 m hlubokým příkopem.
Vinoř V Obůrkách
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 9-Vinoř, Praha 9-Vinoř
Opevněné sídliště nebo hradiště stávalo na pískovcové ostrožně. Bylo osídleno od mladší doby kamenné až do doby halštatské. Od východu bylo chráněno příkopem. Ostrožna je z pískovce a její většina je dnes odtěžena a mnoho z ní nezbylo.
vinořské hradiště
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 9-Vinoř, Praha 9-Vinoř
Vinořské hradiště bylo pravděpodobně vybudováno v 11. a 12. století na cestě z Prahy do Staré Boleslavi. Povrchový sběr odhalil keramiku z této doby, ale také halštatskou keramiku. Hradiště tvořily dvě nestejně velké části s vlastním opevněním.
Vladař Záhořice
693.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Žlutice, Žlutice
Dominantní hora východní části Tepelské vrchoviny sloužila v prvním tisíciletí před Kristem jako hradiště, ovládající okolí. Po jeho opuštění kolem přelomu letopočtů se využívala jako příležitostný vojenský tábor (husité 1420, Švédové třicetiletá válka).
Vlastislav Na Šancích
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Vlastislav, Vlastislav
Ostrožné hradiště bylo osídlené již v pozdní době kamenné, střední době bronzové a hlavně v raném středověku, zaniklo v 10. století. Bylo opevněno po celém obvodu, od severu a východu dřevozemní hradbou s čelní kamennou plentou. Vnitřní plochu rozdělovaly dva valy na tři části.
Voltýřov Žíkovec
375.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Dvojdílné hradiště o rozloze asi 3 ha vzniklo v 10. století př. n. l., využito v době halštatské i ve střední době hradištní. Na severní straně val dlouhý 80 m a vysoký až 8 m.
| |