Středa, 25. listopad 2020. Svátek slaví Kateřina, zítra Artur

Pravidla serveru Hrady.cz

ver. 20100212
Pravidla pro nvtvnky a vkladatele informac (dle jen uivatel) serveru Hrady.cz, kte vkldaj nebo vloili na server textov, obrazov nebo jin materily (dle jen informace) pes vstupn formule, extern programy, nebo jinm zpsobem.
 1. UIVATEL SE ZAVAZUJE VKLDAT NA SERVER POUZE INFORMACE, KTER JSOU V JEHO PMM VLASTNICTV NEBO INFORMACE KE KTERM ZSK PROKAZATELN SOUHLAS TET STRANY.
 2. Vloenm informac na server Hrady.cz uivatel akceptuje pravidla serveru.
  Autor dv tak souhlas k jejich dalmu softwarovmu zpracovn (nap. automatick funkce pro pravy velikosti obrzk, funkce pro vytven fragment text atp).
  Autor souhlas s uveejnnm vloench informac u tetch stran, kter jsou smluvnmi partnery serveru Hrady.cz.
 3. Server Hrady.cz bude vdy a za kadch okolnost na sv domn uvdt u informace jmno jejho autora, ppadn kombinaci jmna a data.
  V ppad uveejnn informac u tet strany me bt pvod oznaen pouze nzvem zdroje "Hrady.cz" nen-li ujednno jinak.
 4. Redakce serveru Hrady.cz me do vloench informac zasahovat ppadn tyto upravovat tak, aby informace vyhovla podmnkm pro publikaci na serveru Hrady.cz. To se tk redakn pravy text, oprav sbhavosti perspektivy obrzk atp.
 5. Na veker informace, kter uivatel vlo na server, je pohleno jako na autorsk dlo, kter se d platnm autorskm zkonem. Vloenm tchto informac do databze serveru Hrady.cz souhlaste s jejich vhradnm a neomezenm pouitm provozovatelem serveru, pedvte tak bezplatn prvo uit tchto informac serveru Hrady.cz na dobu neuritou.
 6. Nen povoleno pistupovat k mstm v intevalu kratm ne 1 sec, zkouet neexistujc URL adresy i jinak zkouet a napadat scripty serveru. Takov jednn me vst k zablokovn pstupu pro IP adresu, ze kter byl tok zaznamenn. (20150415)

Pravidla pro obsah

Msta jsou uveejovna, pokud jsou vloeny vechny zkladn informace.
Pokud nkter informace chyb, me bt doplnna redaktory serveru Hrady.cz.
 1. Mus bt definovn nzev, typ msta, stav msta, pstupnost, zem, ve kter se nachz a kraj (pro R se dohledv automaticky podle souadnic pi vloen msta nebo zmn souadnic).
 2. Kad msto mus bt definovno GPS souadnicemi. Ty jsou hlavnm klem pro vyhledvn, zaazen msta do kraje, piazen turistickch map, dohledvn okol atp. (vyberte, jakm zpsobem byly souadnice pozeny). Pokud je msto zanikl a nev se vbec, kde mohlo bt, umstte je podle vlastnho uven do lokality, kde se pravdpodobn nachzelo.
 3. U kadho msta mus bt vloen minimln 1 obrzek. Jedinou vjimku tvo msta zanikl, u kterch obrzek bt nemus.
 4. K mstu je nutn vloit anotaci.
 5. Ke kadmu mstu mus bt vloen odpovdajc turistick NEBO historick text. Ostatn textov informace jsou nepovinn, roziujc informativn hodnotu zznamu msta.
Redakce serveru Hrady.cz nepebr odpovdnost za ppadn jmy a kody zpsoben vyuvnm daj i slueb, kter jsou prostednictvm tchto strnek nabzeny. Je vychzeno z pedpokladu, e pouvn tchto informac a slueb pedstavuje ze strany uivatele souhlas s takovm vymezenm odpovdnosti. Vechny pspvky a materily, kter jsou na tchto strnkch obsaeny, jsou informativn povahy, a jsou chrnny autorskm zkonem. Redakce serveru si vyhrazuje prvo kdykoli tyto informace mnit, bez pedchozho upozornn.