PE O NEMOVITOU KULTURN PAMTKU

Vbr lokality
Je dobr mt zmapovno, zda o pamtku nkdo peuje (sdruen i spolek), nebo vlastnk sm. V ppad, e ji existuje njak sdruen, nen nic jednoduho, ne si projt jejich stanovy a pokud je to vyhovujc, tak se pidat.
Osloven vlastnka
daje o vlastnkovi nemovit pamtky lze zskat na pslunm pamtkovm ad nebo pmo v obci na jejm zem se pamtka nachz. Pokud je vlastnkem obec - navzat kontakt se zastupitelstvem, nebo se zastnit veejn schze a vznst na toto tma dotaz v diskusi (je dobr mt pipraven nvrh spoluprce a nvrh koncepce s vhledem do budoucna vetn vech pro a proti, kter z toho pro obec plynou). Pokud je vlastnkem osoba, i Lesy R (stt) - navzat psemn i osobn kontakt a nabdnout pomoc s p o pamtku. Je dobr znt pedem stanovisko pamtkovho adu. V ppad, e vlastnk neprojev zjem, je teba se obrtit pmo na nejbli pracovit pamtkov pe a svoji pomoc nabdnout pmo tam.
Zaloen sdruen i spolku
zaregistrovat stanovy na MV R (lze i nejprve zaloit sdruen a potom kontaktovat vlastnka).
Zatek spoluprce s vlastnkem
spolen oslovit pslun P a vzjemn se dohodnout na monostech zchrany a ochrany pamtky. Lze zjistit, zda ji probhl archeologick przkum, zda existuje zamen pamtky a zda byly v minulosti provedeny njak zchrann prce (nap. Klubem eskch turist) - jsou to dleit daje pro dal postup. Vlastnkovi je vhodn navrhnout bezplatnou pi o pamtku formou dozoru, jej mediln propagaci, klid odpadk z lokality a vykcen nletov zelen. Sdruen by mlo formou brigdnickch hodin pomhat pi zchrannch stavebnch pracch, me zhotovit informan tabule a njak propagan materily. Pokud se vlastnk o pamtku chce takto starat je dobr vytvoit psemnou smlouvu mezi nm a sdruenm, kde budou vytyeny vzjemn vztahy a pravomoci. Pokud se chystte vydvat publikace, pohledy i jakkoli propagan materily a jejich prodejem zskat prostedky na zchranu pamtky a na provoz sdruen, je teba se registrovat na finannm ad podle sdla sdruen. Vlastnkovi je dobr nabdnout monosti financovn a shnn penz na zchranu pamtky. I na to by se mlo myslet pedem.

V adch sdruen je dobr mt njakou osobu znalou prva, dle osobu, kter se bude zabvat administrativou a bt pipraven jezdit na rzn setkn s jinmi sdruenmi a spolky. Je dobr navzat kontakt s dalmi sdruenmi za elem zskn informac, kontakt atd.

Nem-li vlastnk zjem o pamtku peovat, je dobr v zjmu jejho zachovn nabdnout pomoc pmo P, nebo pokud je to v monostech sdruen ji odkoupit i pronajmout.

Je teba sbrat informace o historii, vlastncch, stavebn-historickm vvoji, povstech atd. Hlavn proto, e pokud se ve poda, je teba mt co nabdnout nvtvnkm.

Markta Majerov
Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Ji ek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vae oblben msta,
Zavt reklamu