malby v lodi

Graficke pismenko Na severní straně lodi vidíme pašijový cyklus umístěný nad vítězným obloukem – při jeho rozšiřování byl značně poškozen. Cyklus nezabírá celou šířku lodi, vpravo bylo ponecháno volné místo pravděpodobně pro boční oltář. Malíř si zřejmě při tvorbě špatně rozvrhnul prostor, pašijové scény rozdělil do osmi výjevů vložených do polí iluzivní vzdušné arkády oddělené štíhlými sloupky, první tři výjevy při levé straně jsou zřetelně stlačeny do prostoru, který ve zbytku cyklu zabírají výjevy dva. V této části je také cyklus nejvíce poškozen, takže není možné rozpoznat, co přesně zobrazují. Pouze z analogií s obdobnými cykly lze usuzovat, že jde obrazy Krista na hoře Olivetské a Zajetí Krista s Jidášovým polibkem. Ve třetím poli rozeznáváme Ježíše stojícího před vousatým mužem s žezlem na soudní stolici – jde tedy o Pilátův soud. Na čtvrtém poli je Kristus přivázán se zkříženýma rukama ke sloupu a dva vojáci jej bijí klackem a bičem. Na pátém poli je zřejmě scéna Korunování Páně – Kristovi je nasazena trnová koruna jako symbol hanby a je vystaven posměchu dvou osob stojících po jeho stranách. Ze šestého pole umístěného v centrální pozici nad vrcholem vítězného oblouku je dochována pouze horní polovina. Výjev znázorňuje Ukřižování, Krista na kříži po stranách doprovázejí dvě postavy světců, pravděpodobně Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. Na sedmém poli Ukládání do hrobu je opět dochována pouze horní část, takže vidíme pouze dvě sklánějící se postavy světců. Cyklus je završen osmým polem – Zmrtvýchvstáním. Ježíš vystupuje z otevřeného hrobu, v levé ruce drží korouhev, pravou rukou žehná v gestu milosrdenství.

 
Graficke pismenko V levé spodní části severní stěny jsou nezřetelné stopy neznámého výjevu, překrytého navíc v baroku česky psaným textem Desatera.
 
Graficke pismenko Malby na západní stěně lodi značně poškodilo dodatečné vložení barokních oken. V horním pásu se dochovaly tří hlavní výjevy. Nejjižněji je zobrazen Poslední soud. V mandorle vidíme tradiční výjev Krista Soudce sedícího na oblouku duhy se vztyčenýma rukama. Vlevo od mandorly klečí Panna Maria, vpravo sv. Jan Křtitel, oba v přímluvě za hříchy lidstva. Výjev po stranách doplňují andělé s nástroji Kristova umučení – vlevo s kopím, vpravo s křížem.
 
Graficke pismenko Ve středu stěny je nadživotní postava sv. Kryštofa s dlouhými vousy s holí v pravé ruce. Na levé ruce nese malého Ježíška, který se levou rukou opírá o Kryštofovu hlavu a pravou rukou žehná jeho holi, ze které již vypučely palmové listy. Spodní část výjevu je opět poškozena vloženým barokním oknem.
 
Graficke pismenko V severní části západní zdi lodi je výjev Klanění Tří králů. Vlevo ve stylizovaném chlévě sedí Panna Marie s Ježíškem na klíně, v pozadí pod stříškou vykukují hlavy dobytčat. Uprostřed stojí postavy Tří králů, jeden z nich pokleká před chlévem, nad hlavami na obloze září betlémská hvězda zvěstování. Mezi postavami králů vyrůstá strom. V dolním poli je další část výjevu, natolik poničená, že je vidět pouze dolní část postav zástupu stojícího před schody (k trůnu?).
 
Graficke pismenko Východní stěna lodi byla nejvíce postižena dodatečnými úpravami, po vložení barokního vstupu a rozšíření původních oken se dochovalo pouze torzo donátorské scény. Pravděpodobně šlo o scénu adorace Panny Marie. Ta zřejmě seděla na trůně v místě, kde je dnes okno, před trůnem pak klečí postavy donátorů s rodinou: ženy v dlouhém rouchu a muž s mečem u pasu držící v rukou nemluvně, před nimi pak klečí osm dětských postav. Nad hlavami rodiny jsou rozvinuty nápisové pásky, bohužel bez nápisů, které by v identifikaci donátorů mohly pomoci.

Text: popis
10.1. 2010 - Zany