malby v presbytáři

Graficke pismenko Vrcholně gotické nástěnné malby objevené pod mladšími omítkami roku 1926 pokrývají významnou část zdí lodi i presbytáře kostela. Hlavním motivem je výjev Majestas Domini pokrývající čtyři klenební kápě v presbytáři. V severní kápi, tedy nad oltářem, najdeme oblíbenou scénu Deesis (Přímluva) - postavu Krista soudce sedícího na oblouku duhy po obou stranách doprovázenou klečícími postavami světců – přímluvců za spásu lidstva: vlevo to je Panna Maria, vpravo sv. Jan Křtitel. Kristus má pozvednuty obě paže, pravá ruka s prsty sevřenými v žehnajícím gestu symbolizuje boží milosrdenství, levá ruka s roztaženými prsty pak Boží spravedlnost. Od Kristových úst vlevo vychází meč odkazující na Zjevení sv. Jana symbolizující stranu zatracenců. Obvykle bývá meč na opačné straně doprovázen lilií symbolizující Boží omilostnění, ta zde však chybí.

 
Graficke pismenko Ve zbývajících kápích klenby presbytáře jsou další součásti výjevu Majestas Domini – andělé se symboly Kristova umučení. Anděl na západní straně nese kříž, na východní straně kopí sv. Longina a tři hřeby, na jižní straně trnovou korunu a ratolest. Všechny figury jsou umístěny na pomyslné obloze symbolizované četnými hvězdami a tvářemi Slunce a Měsíce.
 
Graficke pismenko Na západní stěně presbytáře vidíme scénu Smrt Panny Marie, která je rozdělena do dvou výjevů. V dolní části je zobrazeno samotné Zesnutí: Panna Maria v modrém rouchu se zkříženýma rukama na márách obklopena postavami dvanácti apoštolů, nad její tělo se sklání Jan Evangelista. V horní části scény je samotné Nanebevzetí: V mandorle z klikatících se obláčků stojí Kristus Král s korunou a žezlem v levé ruce, na pravé ruce drží sedící duši Panny Marie. Po stranách mandorly se z obláčků vyklánějí dva andělé s kadidelnicemi.
 
Graficke pismenko Severní stěna presbytáře je věnována Zvěstování Panny Marie. I tato scéna je osovým oknem rozdělena na dva výjevy. Vlevo je postava archanděla Gabriela s široce rozepjatými křídly a pravou rukou v žehnajícím gestu. Mezi jeho levým křídlem a okenní špaletou je natažena dnes již nečitelná nápisová páska, která původně pravděpodobně obsahovala text Zvěstování. Za andělovými zády, konsekračním křížem a sanktuáriem je drobná nepříliš zřetelná biskupská mitra symbolizující zřejmě patrona kostela sv. Mikuláše. Druhá polovina Zvěstování na protější straně okna vidíme Pannu Marii sedící na dřevěném trůnu před pulpitem s otevřenou knihou (ta symbolizuje oplodnění). Nad svatozáří Panny Marie slétá z oblak Duch Svatý v podobě holubice. Nad ní se z oblak vyklání postava Boha Otce držící v rukou postavičku Ježíše s křížem.
 
Graficke pismenko V bočních špaletách jediného dochovaného gotického okna jsou dvě nezřetelné postavy, na levé rytíř s dýkou u pasu a špičatým kloboukem, na pravé postava s knihou. Jejich význam nelze přesně určit, Umělecké památky Čech je považují za starozákonní proroky.
 
Graficke pismenko Na východní stěně jsou opět dva výjevy bohužel silně poškozené při barokním rozšíření okna. Vlevo jde o klečící postavu svatého biskupa s mitrou a berlou, v pozadí je dům s oknem, z něhož vyhlíží postava, pravděpodobně ženská. Pravděpodobně jde o zobrazení mikulášské legendy, podle níž svatý biskup tajně vhazoval do okna váčky s mincemi, aby měly tři dcery chudého muže na věno a nemusely do veřejného domu. Na této legendě je také založena tradice mikulášských nadílek. Na protější straně napravo od okna je postava s rukama sepjatýma nad hlavou. Zbytek scény chybí, takže není možné určit, zda postava lomí rukama, prosí či zda nejde například o kamenování.

Text: popis
10.1. 2010 - Zany