popis kostela

Graficke pismenko Kostel je neorientovaná podélná stavba s delší osou přibližně ve směru severoseverovýchod-jihojihozápad (pro účely dalšího popisu budeme předpokládat orientaci sever-jih). K obdélné lodi o vnitřních rozměrech cca 6,5 x 10,5 m se od severu osově připojuje o něco užší téměř čtvercové presbyterium o stranách cca 5 x 4,7 m. Od západu je k závěru přistavěna úzká obdélná sakristie. Štíty lodi i kněžiště jsou gotické, zakončené ve vrcholech kamennými křížky, pod východními patami obou severních štítů se dochovaly dvě antropomorfní konzoly. Na štítu lodi nad triumfálním obloukem to je postava muže podepírajícího si rukama bradu, na severním štítu závěru pak postava světce s mitrou – s největší pravděpodobností představující patrona kostela sv. Mikuláše. Nad vítězným obloukem je do krovu osazena drobná sanktusová věžička, nad jižním vstupem hranolová dřevěná zvonička osazená podle Soupisu památek zvony z let 1527 a 1739. Severovýchodní nároží presbytáře je zesíleno nakoso postaveným opěrákem.

 
Graficke pismenko Loď je plochostropá, od východu a od západu ji osvětlují dva páry obdélných půlkruhem zakončených oken. V jižním průčelí je osazen lomený jemně profilovaný portál původního vstupu vybavený dosud dveřmi s kovanými gotickými závěsy. Ve středu východní strany byl v baroku proražen nový vstup. V jižní části lodi je barokní dřevěná kruchta nesena čtyřmi dřevěnými sloupky.
 
Graficke pismenko Presbytář je zaklenut křížovou klenbou, jejíž prostě vyžlabená žebra se stýkají v terčovém svorníku zdobeném rozetou ze sedmi srdcovitých paprsků. Žebra vybíhají z rohových antropomorfních konzol, jejíchž profil není zcela shodný s profilem žeber – je pravděpodobné, že konzoly nebyly vyrobeny na míru. Dochovaly se tři konzoly: v jihovýchodním koutě tvář mladíka s biretem a dlouhými vlasy, v severovýchodním koutě hlava starce s nakadeřeným vousem a dlouhými vlasy, v severozápadním koutě hlava s holou bradou a velkýma ušima. Čtvrtá konzola v jihozápadním koutě byla odsekána při opravě v roce 1810. Presbytář osvětlují dvě okna, ve východní stěně široké barokní okno shodné s těmi v lodi, v severní stěně je úzké hrotité hluboce špaletované okno bez kružby – jde o jediné původní okno, jak dosvědčují i malby dochované v jeho špaletách. Vedle okna je zasazen sanktuář zdobený reliéfem kmene Jesse s ostěním s kraby.
 
Graficke pismenko Sakristie je obdélná, valeně zaklenutá od severu osvětlená nevelkým novodobým obdélným oknem. Vstup do sakristie je obdélný, osazený neúplným chybně sesazeným gotickým portálem.

Text: popis
10.1. 2010 - Zany