přehled dějin

Graficke pismenko Starší literatura 19. století předpokládala, že kostel sv. Mikuláše ve Starém Svojanově byl postaven současně s hradem Svojanovem, nebo krátce po něm, tedy někdy ve druhé polovině 13. století. Z. Wirth v Soupisu památek posunul vznik kostela na počátek 14. století, s tím je v souladu i D. Líbal, který kostel zařadil do první čtvrtiny 14. století. Poprvé je podle literatury bez uvedení zdroje zmiňován roku 1350 jako farní kostel. Oním neuvedeným zdrojem mohl být článek M. Trappa v prvním ročníku Památek archeologických r. 1855, který se k roku 1350 zmiňuje o listině s výčtem beneficií převáděných do působnosti nově konstituovaného litomyšlského biskupství. Svojanov v této listině však nefiguruje, přesto M. Trapp uvádí, že vzhledem k výstavnosti kostela zde fara být jistě musela.

 
Graficke pismenko Někdy během druhé poloviny 14. století byl svatostánek přestavěn, z té doby pocházejí dochované kamenické články (jižní portál, svorník, klenební a štítové konzoly) a především bohaté nástěnné malby. Další dějiny kostela jsou zahaleny tajemstvím, zatímco o hradu se zpráv dochovalo poměrně velké množství, kostel zřejmě zůstával v jeho stínu. V letech 1680–82 prošel barokní přestavbou (snad v souvislosti s pohřbem Hertvíka Bedřicha Záruby z Hustířan), při které byla mimo jiné úpravy úzká gotická okna (kromě severního v závěru) zvětšena do dnešní barokní podoby, rozšířen byl také vítězný oblouk a pod podlahou presbytáře byla zřízena krypta. Díky tomu se o cca 30 cm zvedla podlaha a proto bylo nutné vybourat a nově vyzdít vchod do sakristie, přičemž byla poněkud neorganicky osazena jen část původního gotického portálu. Kolem kostela s hřbitovem byla postavena zeď s barokní bránou a zděná osmiboká kostnice.
 
Graficke pismenko Kostel však přesto v dalších staletích chátral, důkazem poklesu jeho významu je i přenesení fary ke kostelu sv. Petra a Pavla v městečku přímo pod hradem. Kdy k tomu došlo však také nevíme, Z. Wirth přenesení fary datuje obecně do doby po husitských válkách, podle M. Trappa i poslední publikace o kostelu k tomu došlo až r. 1786, kdy byl ve Svojanově postaven nový barokní kostel sv. Petra a Pavla. Tato varianta se jeví jako pravděpodobnější, starý kostelík byl již zchátralý a v té době již mimo centrum osídlení, které se soustředilo v podhradním městečku. Inventární zpráva z roku 1816 k tomu uvádí, že k přenesení fary došlo kromě zchátralosti i na žádost patrona kostela a obyvatel Svojanova. Roku 1808 musel být dokonce kostel uzavřen, protože panovaly obavy, že by chatrný krov nevydržel tíhu střechy a věže se zvony, která stála nad jižní částí lodi.
 
Graficke pismenko V letech 1810–11 byl kostel opraven, byly strženy krovy i dřevěná věž, nová však postavena nebyla, místo plánované zděné věže byl nakonec vztyčen pouze malý sanktusník. V lodi byla také postavena dřevěná kruchta. Údajně při této opravě byla zničena i figurální konzola v jihozápadním koutě presbytáře. Jeden ze zedníků, který kostel opravoval, měl konzolu úmyslně odsekat, protože se na něj v dětství, kdy zde ministroval, ošklivě šklebila. Opravy nebyly zřejmě provedeny příliš kvalitně, již roku 1825 si lidé stěžovali na střechu hrozící opět spadnutím. Střecha byla opravena a na stížnosti farníků, že mohou zvonit pouze umíráčkem byla nad lodí vztyčena drobná dřevěná zvonová věž pro tři nevelké zvony. Roku 1864 bylo severovýchodní nároží presbytáře zesíleno masivním opěrným pilířem.
 
Graficke pismenko Roku 1924 byly při běžné údržbě pod mladšími přemalbami objeveny gotické nástěnné malby. Kostel byl stále ve špatném stavu, podle protokolu z roku 1926 do něj teklo, velká část střechy byla shnilá. Do roku 1932 probíhala oprava kostela, odkrytí a restaurování maleb. Přesto již roku 1948 byla krytina střech opět v dezolátním stavu, dovnitř kostela zatékala voda, která ničila opravené malby. Po roce 1978 byly narušené vnější omítky nahrazeny nevhodnou hladkou a tvrdou omítkou.
 
Graficke pismenko Roku 1999 se místní rodák p. Václav Petříček začal zasazovat o celkovou rekonstrukci kostela. Především díky jeho úsilí se podařilo získat dárce a sponzory, takže mohla být v letech 2001–2003 provedena celková rekonstrukce kostela spojená s odborným restaurováním cenných maleb.

Text: historie
9.1. 2010 - Zany