Náchodský hrad

Graficke pismenko Původně středověký hrad byl založen před polovinou 13. století rytířem Hronem z rodu Načeraticů, kterým bylo zřejmě krátce nato založeno i město Náchod. Hrad byl vybudován nad zemskou obchodní stezkou, na nejvyšším místě příkrého táhlého ostrohu (dochováno ohrazení vnitřního hradu a velká válcová věž). Hronovi potomci drželi Náchod do r. 1321, kdy ho získal král Jan Lucemburský - Hronův vnuk za Náchod obdržel Kostelec nad Černými Lesy. Od krále náchodské panství získal r. 1325 Hynek z Dubé. Rod z Dubé držel Náchod do r. 1367. V l. 1390 - 1414 se v držení hradu vystřídali Půta z Častolovic, Jetřich z Janovic a Jindřich Lefl z Lažan a Krakovce. Roku 1414 jej získal Boček z Kunštátu a Poděbrad a roku 1427 zdědil panství po smrti svého otce Viktorina budoucí český král Jiří z Poděbrad. Za husitských válek obsadili hrad husité a odráželi odtud útoky z katolického Slezska. Roku 1437 město i hrad dobyl husita Jan Kolda ze Žampachu, který odtud podnikal loupeživé výpravy. Jiří z Poděbrad hrad roku 1456 dobyl zpět.

 
Graficke pismenko Mezitím roku 1441 hrad vyhořel při dobytí města i hradu Slezany. Syn Jiřího z Poděbrad, Jindřich vévoda Minsterberský prodal panství r. 1497 Janu Špetlovi ml. z Prudic a ze Žlebů. Jeho syn Hynek, řečený z Janovic, prodal panství r. 1533 Vojtěchu z Pernštejna a Vojtěchův syn Jan jej prodal roku 1544 Zikmundovi Smiřickému ze Smiřic, členovi jednoho z nejbohatších rodů v Čechách. V letech 1566 - 1614 nechali Smiřičtí přestavět italskými staviteli gotický hrad na renesanční zámek. Doba kdy byl hrad v držení Smiřických ze Smiřic, zejména za Albrechta (1548 - 1566) a Alb. Václava (samostatně nastoupil r. 1611) znamenala období rozkvětu hradu i města.
 
Graficke pismenko Po bitvě na Bílé hoře byl roku 1621 Smiřickým zkonfiskován majetek za účast ve stavovském povstání (mimo aktivní účasti na odboji na zdejším zámku také strávil poslední noc v Čechách tzv. Zimní král Fridrich Falcký, který zde přenocoval na svém útěku ze země). Roku 1623 koupila náchodské panství Magdalena Trčková z Lípy a po několika letech jej postoupila svému synovi, Adamovi Erdmanovi Trčkovi. Adam zemřel (byv zavražděn) po boku Albrechta z Valdštejna v Chebu r. 1634. Téhož roku dostal náchodské panství za odměnu italský šlechtic, generál Ottavio Piccolomini de Arragona, který se účastnil na spiknutí proti Valdštejnovi.
 
Graficke pismenko V 2. třetině 17. století bylo za hraběte O. Piccolomini přebudováno opevnění pod vedením G. Pieroniho a plk. de la Corona (prováděl ital. barok. architekt a sochař Carlo Lurago), v letech 1650 - 1659 byla provedena rozsáhlá přestavba renesančního zámku - část kolem arkádového dvora byla zvýšena o patro, interiéry byly stavebně upraveny a vyzdobeny, severně od zámku byl postaven tzv. Piccolominský zámek s kaplí, úřednickými křídly a s turionem (mohutnou dělovou baštou). V letech 1729 - 1730 byla postavena úřednická budova v předhradí. V polovině 18. století byl upraven Španělský sál a další prostory starého zámku, byla postavena nová jízdárna a založena francouzská zahrada.
 
Graficke pismenko Roku 1792 koupil od rodu Piccolomini náchodské panství Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský. V době jeho vlády a také jeho nejstarší dcery, Kateřiny Bedřišky Vilemíny, kněžny Zaháňské, dosáhl zámek v l. 1792 - 1839 největšího kulturního rozkvětu - za vévody bylo přímo na zámku zřízeno divadlo, pořádala se zde operní představení a hrály se zde divadelní hry. V 19. století byl u zámku založen anglický park. Roku 1842 panství koupil kníže Jiří Vilém Schaumburg-Lippe pro svého druhorozeného syna, Viléma Karla Augusta. Zámek byl v majetku jeho potomků do r. 1945, kdy byl všechen majetek rodu zkonfiskován a přešel do správy státu. Poslední stavební úpravy byly provedeny na přelomu 19. a 20. století. Od roku 1958 patří zámek mezi národní kulturní památky.
 
Graficke pismenko Na zámku, který postupně prochází rekonstrukcí, je několik prohlídkových okruhů, je zde také medvědárium, které je svého druhu největší v Čechách.

Text: historie
15.1. 2014 - E.H. podle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2., Academia 1978; http://monumnet.npu.cz; http://www.zameknachod.cz/; Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém 34. Politický okres náchodský (1910)