Prajzi

Graficke pismenko Osudem Náchoda bylo, že ležel na hranicích Čech u brány Zemské, jejímž byl klíčem. Nepokojní sousedé Čech, Prušáci, byli tu často nezvanými hosty, kteří sebrali, co se dalo. Roku 1740 vtrhl pruský král Bedřich II. do Slezska. Náchodem procházela za této první války pruské četná vojska rakouská i pruská. Mírem, který musila Marie Terezie uzavříti, bylo ztraceno od Koruny české Slezsko i Kladsko a Náchod se stal pohraničním městem říše.

 
Graficke pismenko Již za dva roky nato vtrhl Bedřich znovu do Čech, chtěje od nich odtrhnouti kraj hradecký a přivtěliti jej k Prusku. Sám byl tehdy ubytován po čtyři dny v Náchodě. Roku 1756 vpadl tudy do Čech pruský maršál Šverin s 30 000 vojska. Sotvaže se obyvatelstvo poněkud zotavilo z pohrom, jež s sebou vojska do země přinášela, vtrhli Prusové roku 1778 znovu do Čech a obyvatelstvo bylo vydáno novým trýzním.
 
Graficke pismenko Tak se stal „Prajz“ opravdovou metlou kraje. Lid ho právem nenáviděl a v duchu si přál, aby byl nenasytný pruský král konečně jednou řádně ztrestán. Nemohl uvěřiti, že se Marie Terezie vzdala Slezska z obavy před další válkou. Vždyť měla udatné, zkušené vojáky a proslavené velitele, jako byl generál Laudon. I počal si vyprávěti, že Marie Terezie prohrála Slezsko za jedinou noc ve hře s pruským králem, že je dala do sázky, když jí došly peníze. Generál Laudon, uslyšev prý tu zprávu, rozhněval se velice a stiskl koleny koně, na němž seděl, tak prudce, že se kůň pod ním zhroutil mrtev k zemi.
 
Graficke pismenko Podle starého proroctví bude ještě jednou vojna s Prajzem, největší ze všech, které dosud byly. Zase potáhne Náchodem pruský král s obrovským vojskem po tři dny a noci bez přestání. Dostane se až k Hradci, tam však budou Prajzi poraženi tak strašlivě, že jejich král s hanbou z boje uteče. Utíkati bude přes Náchod, avšak vojska zbude mu jenom tolik, že se s ním kolem jednoho bubnu naobědvá. To se stane pod starou borovicí za Velkou Poříčí vedle pruských hranic…A pak bude od Prajze pokoj na věčné časy.
 
Graficke pismenko Tak bájil lid v době, kdy byl jeho sousedem „Prajz“ – věčně nepokojný a žádostivý bohatství České země. Neměl tušení, že spravedlnost dějin potrestá zpupného souseda a že ho v těchto místech zatlačí daleko od českých hranic.

Text: pověsti
4.11. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků


OOO