Historie hradu Blansko

Graficke pismenko Historie: Hrad vznikl někdy kolem roku 1400. Místo, kde hrad nyní stojí patřil před rokem 1393 pánům z Lungvic. V devadesátých letech 13. stol. dospěly děti děčínského pána Jana Gasta z Vartemberka. Když se roku 1392 dělili o majetek druhorozený syn Václav získal vsi Neštěmice a Povrly. Poté získal zřejmě koupí od bratrů z Lungvic jejich hrad Mojžíř. Protože neměl vlastní sídlo a skromný hrad Mojžíř nevyhovoval mocenským ambicím rozhodl se pro stavbu nového hradu v Mojžířském panství.Stavba rychle pokračovala a tak se už roku 1401 Václav z Vartemberka píše s přídomkem „Herr vff Blankenstein (tj. pán na Blansku). Václav byl přívržencem krále Zikmunda a tak byl hrad roku 1402 dobyt přívrženci krále Václava IV. v čele s Prokopem, markrabím moravským.Ale již v červnu téhož roku ho dobyl Zikmund a vrátil ho zpět Václavovi z Vartemberka.Roku 1405 uzavřel dohodu s míšeňským markrabětem Vilémem o vzájemné podpoře a slíbil, že Blansko pro něj bude vždy otevřeno. Ale už roku 1407 zemřel. Václav měl syna Jana,ale ten nebyl ještě plnoletý a tak majetek spravovala vdova Markéta s poručníky. Situace využil markrabě a vyslal na Blansko posádku v čele s Gotzem z Karrasu. Okolí Ústí nebylo pro krále Václava příznivě nakloněno a tak roku 1416 přikázal Mikulášovi z Lobkovic dobýt Blansko, což se mu povedlo a hrad se tak stal královským majetkem. Václav IV. zastavil hrad Bohuslavovi ze Zvěřince. Ten ho roku 1420 vyměnil s králem Zikmundem za řepínský statek poblíž Mělníka. Zikmund roku 1421 zapsal Blansko jako léno Albrechtu Schenkovi z Landsbergu.Ten ho roku 1424 zastavil (s povolením krále Zikmunda) saským knížatům, kteří na hrad umístili ihned posádku.Po památné bitvě „Na Běhání“ u Ústí 16.června 1426, kde byly Sasové v čele s knížetem Fridrichem poraženi, přešel Zikmund z Vartemberka a na Děčíně na stranu vítěze. Rozhodl se vytěžit z této situace co nejvíce a tak hned druhý den 17. června přitáhl s oddílem před hrad Blansko a požádal o vpuštění. Poté co byl vpuštěn zajal ihned velitele Konráda a zbytek posádky, pouze ti kteří se bránili nechal zabít. Blansko tak přešlo opět do vlastnictví Vartemberků. Krátce poté, byl však Zikmund zajat svým strýcem Janem z Ralska a byl vězněn na Ralsku, takže panství spravoval jeho bratr Jan Děčínský, který ustanovil purkrabím Hynka z Chotěšova. Zikmund byl ze zajetí propuštěn nejpozději začátkem roku 1427, jelikož 27.května dosadil faráře ke kostelu v Komoníně.Po těchto událostech hrad držel Jan z Vartemberka. Ovšem není přesně známo který z Janů to byl. Nejpravděpodobněji to byl syn Václava z Vartemberka, ale současně s ním se psal na hradě též Zikmundův strýc Jan.Další Jan byl Zikmundův bratr a poprvé se s ním setkáváme 20.května 1435,kdy podával faráře k mojžířskému kostelu. Ten byl velice sobecký a dbal jen svých zájmů a tak 20.dubna 1441 oblehli Sasové s lužickým Šestiměstím Blansko.Jelikož bylo obléhání neúspěšné dohodli se útočníci na míru.Boje znovu vzplanuly roku 1452 a pokračovali až do roku 1454. Jan zemřel patrně před rokem 1469 a panství spravovala vdova Anna rozená z Dubé a dcera Kateřina.Anna se nejpozději roku 1472 znovu provdala tentokráte za Mikuláše z Hermsdorfu. Blansko poté přešlo do jeho vlastnictví a Mikuláš přijal (neznámo kdy) na své panství svého bratra Kryštofa.Mikuláš zemřel někdy po roce 1489 a Blansko přešlo na jeho bratra Kryštofa. Ten zemřel krátce po roce 1495 a majetek přešel na jeho syna Kryštofa mladšího.Ten prodal Blansko roku 1503 Volfartu Planknárovi z Kynšperka.Volfart se roku 1505 účastnil zemské hotovosti při tažení proti Šlikům na Loket.Blansko prodal patrně roku 1517Janovi z Vartemberka (synovi Jiřího z Vartemberka na Velkém Březně).Jan prodal Blansko roku 1527 pánům z Bynu (Bünau). Blansko až do roku vlastnil Jindřich z Bynu, který zemřel již následujícího roku 1528 a majetek přešel na jeho syny Rudolfa a Gyntera.Blansko získal Rudolf, ale ten zemřel 1534 a tak Blansko přešlo na Gyntera, který zemřel před rokem 1543.Hrad poté přešel do rukou „nedospělých z Bynu“, kteří však nejsou známi. Konečně roku 1552 prodal hrad Jindřich mladší Jindřichovi staršímu z Bynu na Děčíně.Po jeho smrti roku 1570 přešel majetek na syna Rudolfa. Rudolf si nechal vystavět ve Velkém Březně nový zámek a na hradě již nesídlil. Jelikož neměl žádné potomky odkázal svůj majetek synům svého bratra Jindřichovi a Gynterovi. Rudolf zemřel roku 1622 a majetek tak přešel na Gyntera. Ten však nechtěl vyznávat výhradně římskokatolické náboženství a tak roku 1628 prodává Blansko Kryštofu Šimonovi z Thunu na Děčíně. Hrad byl využíván jen do začátku 17.stol a to jako vězení, nebo na něm bydleli správci a úředníci. Po připojení k děčínskému panství byl hrad opuštěn a rychle chátral.

Text: historie
1.2. 2003 - August Sedláček - Hrady zámky a tvrze království českého díl 14. (Praha 1923),Tomáš Durdík - Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha 2000),Jiří Úlovec - Hrady, zámky a tvrze na Ústecku (Ústí nad Labem 2002)