Graficke pismenko Kostel stojí na okraji terasy nad údolím Ohře obklopený ohradní zdí zrušeného hřbitova, původně tvořil severní stranu obdélné návsi dnes zaniklé obce Soběsuky. Obdélná stavba je přibližně orientovaná (odchylka od osy východ-západ je cca 15°).

 
Graficke pismenko V západním průčelí kostela stojí na mírně obdélném půdorysu (cca 5,5x6 m) hranolová věž s helmicovou střechou krytou šindeli. Zdi věže široké 1 m jsou členěny lisenovými rámy, nároží jsou jemně zvýrazněna pilastry a čtyři podlaží oddělena kordonovými římsami. Přízemí se schodištěm do vyšších podlaží v zesílené (cca 1,7 m) západní zdi je přístupné vraty v jižní stěně (velká arkáda v severní zdi je dnes zaslepena), první patro se vstupem na kruchtu osvětlují čtvercová okna, ve druhém patře jsou okna obdélná s mniškovým záklenkem, ve třetím (zvonovém) patře pak okna s půlkruhovým zakončením. Vzpěradlová zvonová stolice byla určena pro dva zvony, dochován je pouze jeden datovaný do roku 1539.
 
Graficke pismenko Loď je obdélná o vnějších rozměrech cca 21x11,5 m a síle zdiva cca 1 m, krytá sedlovou střechou s pálenými taškami bobrovkami. Přibližně západní třetina je barokní dostavba, zbytek původní gotická stavba. Delší stěny lodi mají symetrické členění, v osách třech polí vymezených lisenovými rámy jsou trojice obdélných oken s půlkruhovým zakončením. Cca ve třetině (počítáno od východu) jižní stěny, čili uprostřed gotické lodi, odhalila opadaná omítka zazděný gotický vstup (obdélný portál s půlkruhovým záklenkem a jednoduchou okosenou hranou), v ose západního pole je zazděný barokní vchod patrně do podkruchtí. V západní stěně lodi je široký vstup s barokní atypickou profilací. Strop lodi je fabionový se složitě profilovaným rámem doplněným trojicí zrcadel a rohových oválů. Dřevěnou západní kruchtu s kuželkovým parapetem zdobeným soškami evangelistů vynáší dvojice sloupků. Výmalba je novodobá, tři nástěnné obrazy na motivy symbolů víry. Při jižní zdi přibližně v místech zazděného gotického portálu jsou ve dvou řadách umístěny tři renesanční náhrobníky. V dolní řadě jsou to figurální náhrobníky muže a ženy v dobovém šatu s nečitelným textem, nelze určit, jakým osobám patří. Nad nimi je umístěn náhrobník s figurami dvou dětských postav a erby v dolních rozích náhrobníku – jde o společný náhrobník Václava a Lidmily Údrckých z Údrče (dětí Viléma Údrckého) zemřelých 4. dubna 1591.
 
Graficke pismenko Přibližně čtvercový presbytář o vnějších rozměrech 8 x 7,5 m má valbovou střechu s osmibokou sanktusníkovou vížkou zakončenou cibulovou střechou. Nároží jsou zvýrazněna plochými pilastry, v horní části jižní a severní jsou osově umístěná polokruhová okna. Presbytáře je zaklenut valenou klenbou s dvojicí trojbokých výsečí, obloukem sklenutý vítězný oblouk člení dekorativní pole se zbytky výmalby.
 
Graficke pismenko Obdélným půlkruhově zakončeným portálem (dnes zazděným) v severní zdi presbytáře byla přístupná dnes neexistující sakristie (ještě Umělecké památky Čech z r. 1980 ji mají za stojící), po jejím zboření se na zdi dochoval otisk střechy a plackové klenby. Na opačné straně presbytáře stojí nepravidelný šestiboký přístavek předpokládané plochostropé oratoře s nízkou jehlancovou střechou osvětlený dvojicí půlkruhových oken a přístupný obdélným portálem v jihozápadní stěně.
 
Graficke pismenko Mobiliář kostela je převážně novorománský s trojicí oltářů sv. Jana Nepomuckého, Panny Marie a sv. Josefa. (Popis interiéru vychází ze starších zdrojů a nemusí odpovídat současnému stavu)

Text: popis
5.8. 2012 - Zany