Graficke pismenko Jednolodí s presbyteriem a sakristií. Orientován k severoseverovýchodu. Krátká obdélná loď se sedlovou střechou. Přibližně čtvercové užší presbyterium se sedlovou střechou. Obdélná sakristie na jižní straně presbyteria s ním stejně dlouhá; pultová střecha navazuje na střechu presbyteria.

 
Graficke pismenko V západní stěně lodi pozdější portál, v jehož hraně jsou druhotně užité starší gotické profilované prvky. Nad portálem mramorový reliéfní znak Kouřimi (chronogram, 1661?) a barokní okno. V jižní stěně raně gotický portál s ostěním o jednom ústupku, hrotitě zaklenutý. Profilované hrany ústupku jsou nad prahem zakončeny drápkovitě. V severní stěně lodi drobný pozdější portálek na kruchtu u západní stěny lodi. Ve východní části severní stěny lodi velké (barokní) půlkruhové okno. Interiér lodi je plochostropý. Na vnitřní straně západního střešního štítu gotické nástěnné malby. Triumfální oblouk hrotitý.
 
Graficke pismenko Presbyterium má ve východní stěně úzké okénko s hrotitě zaklenutým ostěním. V severní stěně presbyteria velké (barokní) okno s půlkruhovým záklenkem. V západní části stěny patrné stopy zazděného vstupu do nyní neexistující sakristie na severní straně presbyteria. V presbyteriu raně gotická klenba na hmotných klínovitých žebrech. Gotický sanktuář. Na jižní straně sedlový portálek do sakristie (ostění asi ze 14. století zřejmě v druhotném osazení).
 
Graficke pismenko Zdivo stavby je lomové (v roce 2008 omítky velmi narušené). Nároží lodi a presbyteria armována kvádry.
 
Graficke pismenko Areál:
 
Graficke pismenko Ohradní zeď hřbitova. Zvonice na severní straně hřbitova. Náhrobky.
 
Graficke pismenko Na hřbitově několik velmi kvalitních klasicistních a romantických náhrobků, vesměs však těžce poškozených.

Text: popis
21.8. 2008 -

tianDe Praha

Asi před 1300: výstavba kostela s užitím raně gotických slohových prvků (např. drápky v zakončení profilů jižního portálu lodi). 1362: zmínka o faře. Asi druhá pol. 17. stol.: dílčí barokní úprava, jejímž nejvýraznějším dokladem jsou velká okna v lodi a v presbyteriu. 1864–1965: přístavba sakrist…
historie -
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu