Graficke pismenko Jednolodní stavba s vícebokým presbytářem stejné šíře, orientovaným k východu. Na jihu přístavba dnešní sakristie. Okna hrotitá, bez kružeb. U západního průčelí víceboká schodišťová věžice s kosodélníkovými okénky. Protějškové portály v jižní a severní stěně, rámované tesanými kamennými edikulami s letopočty přestavby 1655–57, renesančního rázu.

 
Graficke pismenko Sousední budova špitálu patrová, obdélná, pozdně barokní, s mansardovou střechou, nárožní bosáží a  mělkými středními risality, ukončenými nízkými tympanony.

Text: popis
17.8. 2008 - Ivan Grisa