Graficke pismenko První zprávy o vsi Dírné pocházejí z roku 1354, kdy ji drželi bratři Oldřich řečený Pluh z Dírného a Jošt, po nich v letech 1360 až 1378 Jan, Petr, Smil a Václav, jenž byl v r. 1397 purkrabím na Herštejně. V r. 1397 je doložen v Dírné Mikuláš Roth (Růt), purkrabí na Hluboké, který se svým bratrem Albrechtem připojili pečeť ke stížnému listu české šlechty proti upálení mistra Jana Husa. V průběhu 15. století jsou zprávy o Růtech jich častější.

 
Graficke pismenko V l. 1511–1534 je ve vsi doložen Albrecht z Dírného, jehož synové Bohuslav, Petr a Chval prodali r. 1545 tvrz s dvorem a vesnice Dírnou, Třebějice a Višňovou Barboře z Vrchovišť. Tento majetek potom převzal její manžel Vilém Růt. Z jeho pěti synů zprvu na statku společně hospodařili Albrecht a Bohuchval, ale pak jej r. 1574 prodali Anně Růtové ze Sulevic, která r. 1579 přikoupila vesnice Záříčí u Dírné a Višňovec (zanikla).
 
Graficke pismenko Po Bílé hoře se Bohuslav mladší vystěhoval se svou rodinou do Saska. Jeho příbuzná Barbora, provdaná za Adama mladšího Vratislava z Mitrovic, uhájila své nároky na dírenský statek a ve své závěti (1618) odkázala matejek příbuzným Vratislavům. Po její smrti r. 1624 koupil Dírnou Kryštof Vratislav z Mitrovic a vyplatil podíly ostatním dědicům.
 
Graficke pismenko Kryštof Vratislav zde vystavěl na místě tvrze, vyhořelé v r. 1636, zámek. František Adam Vratislav jej přestavěl v l. 1757–1759 v barokním slohu. Rok zahájení přestavby je na podezdívce průčelí. Přitom byl dřevěný most v r. 1759 nahrazen kamenným a naproti zámku byl založen v l. 1759–1761 park s letohrádkem.
 
Graficke pismenko V odhadu dírenského panství z r. 1803 se popisuje zámek jako dvoupatrová budova čtvercového půdorysu stojící na skále, v přízemí klenutá, v poschodí měla sála a na věži hodiny.
 
Graficke pismenko Dnes je zámek dvoupatrová budova, do níž se přichází po kamenném mostě do přízemí bývalé věže, která byla při barokní přestavbě zcela obezděna až po střechu. Starý vchod do věže se zachoval s gotickým ostěním v úrovni druhého poschodí. Přízemní místnosti jsou klenuté, v prvním patře je sál.
 
Graficke pismenko Od 50. let 20. století až do roku 1990 patřil zámek ČKD Dukla Praha a sloužil jako pionýrský tábor. Dnes je v soukromých rukou a je v něm penzion.

Text: historie
26.4. 2008 - Kolektiv autorů: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 5. díl, Svoboda, Praha 1986