hrad Újezd u Ždánic

Hradisko, Lhota

Graficke pismenko Reliéf hrádku je velmi dobře dochovaný. Měl dvoudílnou podobu, skládající se z předhradí a samotného jádra, umístěnými podélně za sebou, orientace sever-jih. Celkově tak hrádek dosahoval úctyhodné 100 m délky. Jádro mělo obdélníkový tvar, zřejmě se zaoblenými rohy, o rozměrech asi 20 x 10 m. Na jeho povrchu se nachází jediná výrazná deprese, a to v severozápadním rohu jádra. Vzhledem k terénní situaci a poloze předhradí je to ideální místo vstupu do jádra a s jistou fantazií můžeme tuto depresi považovat za zbytek nějaké vstupní věžičky. Kolem jádra obíhal příkop, široký od asi 8 – 12 m. Nejširší je dnes na nejlépe chráněné západní straně. Toto se dá přisuzovat nejspíše erozi, neboť na přírodou chráněné západní straně by širší příkop než na východní, více ohrožené, neměl význam. Možné je však také to, že zde na západě byla po svahu jádra vedena přístupová cesta a protože ta se dávno sesula po svahu, je zde dnes příkop širší. Stejně tak mohlo dojít za stovky let k erozi jádra na této straně a jeho zmenšení. Vně příkopu běžel val. Ten je nejlépe zachovalý na jižní polovině jádra, především v čele hrádku má ještě asi metrovou výšku. Z porušení zeminy v těchto místech je zřejmé, že val měl výrazně kamenitou podobu. Po delších stranách jádra se val částečně již ztratil a na západě už místo příkopu je částečně jen terénní stupeň. Hloubka příkopu tak kolísá v závislosti na zachování valu. Jádro je však oproti dnu příkopu až 5 m vysoké. Předhradí směrem na sever odděluje od jádra příkop hluboký asi 3 m. Předhradí má tvar roztaženého písmena V a směrem k severu ke konci klesá a na jihu se plynule napojuje na val obtáčející jádro. Není jako jádro hrádku chráněno příkopem. Jeho celková délka je téměř 60 m a v půlce se výrazně lomí. Ani na jeho povrchu nejsou žádné známky zástavby.

 
Graficke pismenko Hrádek leží v podstatě ve stráni, přesto však je jeho poloha pro stavbu celkem příhodná. Ze stráně vystupuje v těchto místech podélný, schodovitý výběžek, podélně orientovaný s vrstevnicí. Je otázkou, do jaké míry byl pahorek jádra a předhradí, byť jen částečně dosypán. Určitě však došlo k prohloubení rozsedliny mezí místem hrádku a strání na východě, kde terén asi 20 m od hrany vnějšího valu hrádku stoupá poměrně strmě asi 150 m až na vrchol protáhlého ostrohu. Na severní straně pokračuje šikmo jižní svah údolí, na jihu je v podstatě ještě několik desítek metrů rovinatý terén, která následně mírně klesá. Nejlepší ochrana tak byla na západní straně kde se sráz prudce svažuje až do údolí Trkmanky.

Text: popis
21.1. 2008 - Roman Řezáč


OOO