Graficke pismenko Nejstarší písemná zpráva o vsi Chocholaté Lhotě se dochovala z r. 1514, když se jednalo o vrácení jednoho poddaného rožmberské vrchnosti, jíž ves patřila. R. 1594 prodal ves Petr Vok z Rožmberka svému úředníku Silvestru Mlázovskému z Těšnice, od něhož ji pak r. 1594 získal majitel sousedního statku Budkova Jindřich Budkovský z Budkova a postavil zde tvrz. Statek byl Mikuláši Budkovskému pro účast na stavovském povstání z l. 1618–1620 konfiskován a r. 1622 prodán Anně Maximiliáně, manželce Jindřicha Michala Hýzrleho z Chodů. R. 1656 prodal rytmistr Václav Hýzrle Chocholatou Lhotu Alžbětě Volfomíně Hýzrlové z Dubé. Tehdy patřily k tvrzi dvůr a vesnice Chocholatá Lhota a Kožlí. Další majitelem statku byl od r. 1671 hrabě Karel Leopold Caretto-Millesimo. Od něho koupil r. 1676 tvrz s dvorem a příslušenstvím Matyáš Wunschwitz, ale po čtyřech letech je prodal hraběti Gundakarovi Dictrichsteinovi a jeho manželce Alžbětě rozené z Questenberka. Tehdy již byla tvrz přestavěna na sýpku.

 
Graficke pismenko Patrová sýpka stojí po levé straně při vstupu do hospodářského dvora. Do dvorního průčelí je zabudován prostý portál asi z konce 18. století.

Text: historie
2.3. 2008 - Kolektiv autorů: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, V. díl - Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1986