Graficke pismenko Pravděpodobně nejstarší součástí dnešního rozsáhlého areálu je budova bývalého obytného stavení tvořící západní část jižní fronty. Trojprostorová podsklepená budova je vůči zbytku východozápadně orientované jižní fronty postavena napříč ve směru přibližně sever-jih. Sklepy budovy jsou zaklenuty valeně, přízemí je převážně plochostropé, výjimkou je komora přiložená od severu, ta však byla postavena až dodatečně. Stáří stavby není zcela jisté, pozdně gotické okenní ostění použité druhotně jako portál v západní zdi zmíněné komory bylo osazeno až dodatečně a jeho původní umístění není jisté. Postavení budovy či nějaké úpravy v renesanci naznačují zbytky ornamentálního sgrafita s motivy čtyřlistů v jižním průčelí.

 
Graficke pismenko Uprostřed jižní fronty vystupuje k jihu původně samostatná renesanční budova bývalého pivovaru. Jižní ze dvou podélně orientovaných traktů pivovaru je zaklenut valenou klenbou se vstřícnými výsečemi. Od východu uzavírá nádvoří pozdně renesanční obytné křídlo s arkádou v přízemí, kterou s pivovarem spojuje barokní sýpka. Na západním okraji severní fronty dvora byla postavena renesanční stodola zdobená sgrafitem shodným s obytným křídlem.
 
Graficke pismenko Po požáru r. 1755 byl areál ve druhé polovině 18. století opraven a rozšířen. Tehdy byl k jihozápadnímu obytnému křídlu od západu přistavěn téměř čtvercový rizalit, v němž je dodnes kaple. Tehdy nebo krátce poté bylo obytné křídlo propojeno s pivovarem. Barokní je také severní křídlo dvora s hospodářskými objekty.
 
Graficke pismenko Další úpravy byly již klasicistní, např. lisenové rámy na dvorním průčelí východní obytné budovy, suterén sýpky zaklenutý šesti poli českých placek.

Text: popis
23.2. 2008 - Zany


OOO