Graficke pismenko V severovýchodně od dnešního zámku jsou sklepy, snad pozůstatek starší radenínské tvrze z předhusitského období. Jsou to tři valeně sklenuté prostory s vnějším nárožím tarasu s mladším sgrafitovým kvádrováním. Mladší pozdně gotická tvrz stávala pravděpodobně na místě dnešního zámku, usuzuje se tak podle mohutných vnějších zdí. Tvrz zřejmě rozšířil Oldřich Smrček – a to k severovýchodu – na dvouprostorový palác. V jeho severovýchodním opevnění se předpokládá bašta, jejíž obrys je znatelný ve tvaru zástavby na mapě z roku 1830. Při renesanční přestavbě (za Jiříka Homuta) bylo nádvorní průčelí opatřeno lunetovou římsou a polosloupovým řádem. Budova západně od zámku si zachovala pozdně renesanční úpravu (sgrafitové kvádrování, vlnovkami zdobené římsy štítu, stylizovaní delfíni).

Text: popis
10.11. 2007 - Ivka (Kolektiv autorů: Encyklopedie českých tvrzí, II. díl, Argo, Praha 2000)


OOO