Graficke pismenko Tzv. Čebišovský dům č.p. 54, který se stal základem mělnického kapucínského kláštera, byl podle průzkumů slolu se sousedními domy postaven ve 2. polovině 14. století. Poprvé se v pramenech objevil počátkem 16. století, kdy jej vlastnil perníkář Michal. Později byl podle dalších majitelů nazýván Špačkovský, Cyprianovský a Střelcovský. Roku 1742 jej koupil Ignác Tschebisch z Falkenberka. Jeho vdova Marie Terezie jej roku 1749 darovala nově zakládanému konventu kapucínů.

 
Graficke pismenko V Čebišovském domě byl nepříliš náročnou přestavbou zřízen hospic, zachováno zůstalo dokonce i podloubí před domem. V roce 1932 bylo v průčelí osazeno barokní sousoší Krista Trpitele a Boha Otce.
 
Graficke pismenko Sousední dům byl v letech 1752-3 upraven na klášterní kostel Čtrnácti svatých pomocníků. Při jeho stavbě bylo z větší části vycházeno z řádových regulí, byť nebyly dodržovány tak striktně jako v dřívějších dobách. Svou roli sehrála poměrně pozdní doba vzniku kláštera stejně jako specifické staveniště v řadové frontě městských domů – podle dochovaného návrhu bylo dokonce původně počítáno s ponecháním podloubí.
 
Graficke pismenko Kostel je obdélná stavba s valeně zaklenutou lodí rozdělenou na tři pole, na kterou navazuje hluboký obdélný presbytář přepažený příčnou zdí. Pro kapucínské kostely obvyklá boční kaple P. Marie byla nahrazena pouhým výklenkem v levém boku kostelní lodi. Průčelí kostela je v duchu kapucínských zvyklostí jednoduché s trojúhelným štítem, hlavní vstup je prostý obdélný s rozeklaným štítem a římsou stočenou do volut.
 
Graficke pismenko Vybavení interiéru kostela je většinou rokokové z doby krátce po založení kláštera, hlavní oltářní obraz je datován do roku 1766.

Text: popis
28.7. 2007 - Zany