Fresky a fragmenty plastik

Graficke pismenko Kostel je významný zejména díky výzdobě románskými freskami a fragmenty románských plastik.

 
Graficke pismenko Na vnější severní stěně se dochovala řada drobných kamenných reliéfů z konce 12. století se zvířecími motivy, které mají pozoruhodnou podobnost jak v obsahu, tak i ve formě výzdoby, s benediktýnským kostelem sv. Jakuba v Řeznu. Plastiky jsou však bohužel značně poškozené.
 
Graficke pismenko V lodi a presbytáři se dochovaly unikátní románské nástěnné malby, objevené v  roce 1944 a restaurované Františkem Fišerou. Malby jsou ve dvou vrstvách, časově od sebe vzdálených padesát až šedesát let. Malby prvé vrstvy pocházejí z doby dokončení kostela po polovině 12. století a zahrnují výzdobu apsidy, triumfálního oblouku a většinu maleb jižní a severní stěny; tyto malby jsou dílem dvou mistrů, jejichž práce se liší rozdílnou kompozicí, jinou typikou figur i jiným způsobem kresby.
 
Graficke pismenko Malby prvé vrstvy jsou svým stylem blízké salcburskému malířství kolem poloviny 12. stol. Druhá vrstva maleb vznikla kolem roku 1240, pokrývá západní stěnu, podkruchtí, tvoří emporovou draperii a malby na severní a jižní stěně; ani tyto malby nejsou dílem jednoho umělce a vědomě napodobují starší vrstvu. Na malbách jsou vyobrazeny obrazy: Majestas Domini, pás apoštolů s poprsím Krista uprostřed a (velmi porušená) legenda o sv. Jakubu (v apsidě), christologický cyklus (na jižní a severní stěně), legenda o sv. Mikuláši (na západní stěně), Kristův křest (na jižní stěně) a ikonograficky nejasné zlomky v podkruchtí.

Text: popis
19.6. 2007 - Milan Caha