úterý, 1. prosinec 2020. Svátek slaví Iva, zítra Blanka

Graficke pismenko Kněžmost je městečkem, které patrně vzniklo ve 14. století a vyvinulo se z dřívější vsi rozkládající se při cestě z Mnichova Hradiště do Sobotky. Původně zde zřejmě bývala celnice při knížecím mostě při staré zemské cestě z Pšovska do Charvát. Příslušelo k panství hradu Valečova. Církevní správou náleželo až do roku 1865 k nedaleké Bosni. Roku 1865 tu byla z podnětu obce zřízena samostatná farnost, která vedle samotného Kněžmosta zahrnuje také obce Býčina, Srbsko, Suhrovice a Žantov.

 
Graficke pismenko Farní kostel sv. Františka z Assisi (= Františka Serafínského) byl postaven zásluhou zdejších měšťanů, s pomocí císaře Františka I. a hraběte Kristiána z Valdštejna. Základní kámen k němu byl položen 24. července 1838 a svěcení hotového kostela se konalo 3. září 1843. Celý náklad na stavbu obnášel 19833 zlatých a 50 krejcarů.
 
Graficke pismenko Patronát nad kostelem (správu nad jeho údržbou a opravami) přijal hrabě Kristián z Valdštejna dne 27. března 1846. Roku 1903 byl ve funkci patrona hrabě Arnošt Waldstein-Wartenberg. Po pozemkové reformě vykonávalo patronátní právo ke kněžmostskému kostelu Ministerstvo zemědělství (zpráva z r. 1941).
 
Graficke pismenko První kněz byl ke kostelu ustanoven 9. března 1848, první farář 22. října 1865.
 
Graficke pismenko Kostel je empírová bloková stavba z let 1838-41, obdélná, sálová, bez vyznačeného presbytáře, s hranolovou věží (dokončena 19. května 1841) nad vstupním průčelím, členěným dvěma páry pilastrů, jež nesou trojhranný štít. Mezi pilastry portál vyznačený kladím na volutových konzolách. Boční stěny v omítce bosovány a prolomeny třemi vysokými okny s půlkruhovými záklenky. Věž má nárožní pilastry. – Vnitřek rozdělen v loď a užší presbytář, mezi nímž a lící zevní stěny vtěsnány z jedné strany sakristie a z druhé oratoř. Stěny členěny pilastry, na nichž rovný strop. Kruchta zděná, rovná, na dvou toskánských sloupech. – Zařízení soudobé, empírové. Hlavní oltář od Petra Buška ze Sychrova z r. 1843 (posvěcen 18. července téhož roku) ve tvaru pilířové arkády s obrazem Smrti sv. Františka od Antonína Lhoty. Dva boční oltáře téhož typu, P. Marie z r. 1876 a sv. Jana Nep. z r. 1875 (posvěcen 18. června 1875), na němž obraz světce od Josefa Vojtěcha Hellicha. Zajímavé raně barokní varhany z r. 1672, opravené roku 1707 františkány Turnova, o třech travé, s boltcovou ornamentikou.
 
Graficke pismenko Zvony bývaly původně tři: První o váze 350 kg s českým nápisem z roku 1840, ulitý od Karla Bellmanna z Prahy; druhý o váze 180 kg, z roku 1843, s českým nápisem, přelitý roku 1909 Arnoštem Diepoldtem v Praze a třetí – umíráček (bez nápisu) o váze 30 kg. Druhý a třetí zvony byly rekvírovány již za první světové války.
 
Graficke pismenko Před kostelem litinový kříž z r. 1863 na soklu s tesaným reliéfem Panny Marie bolestné. Po stranách podstavce nápisy: (vpravo) „Základ tohoto posvátného pomníku učinil p. Jan Koutník, bývalý a pro zásluhy od císaře pána s velikým stříbrným čestným penízem poctěný představený kněžmostský.“ (a vlevo) „A dle poslední vůle p. JANA KOUTNÍKA jest ten posvátný pomník Josefa a Marie, manželů Procházkových na věčnou památku v roku 1863 postaven.“
 
Graficke pismenko Na náměstí je socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1864.
 
Graficke pismenko Fara byla vystavěna z domu čp. 14, který za tímto účelem zakoupila kněžmostská obec za 1585 zlatých. Základní kámen k budově fary byl položen dne 5. července 1867 a dne 24. listopadu 1868 byla stavba dokončena a požehnána. Roku 1903 se její vzhled popisuje takto: „patrová, 3 obytné místnosti a velká zahrada“.
 
Graficke pismenko KNĚŽÍ – faráři v Kněžmostě
 
Graficke pismenko do r. 1890 František Černohouz (významný církevní spisovatel) 1891-96 Josef Pavec 1897 administrátor František Hlaváč
 
Graficke pismenko od r.1898 - 1909 Eduard Mattes 1917 - 1925 Emanuel Čvančar 1935 - 1938 excurendo z Bakova nad Jizerou (Josef Brož, osobní děkan) 1941 dočasný administrátor Jan Kolář (kaplan v Bozkově a adm. Všeborsko) 1948 excurendo z Bosně (Karel Kahoun, kaplan, od 1.9.1947) 1981 excurendo z Mnichova Hradiště (Karel Kahoun) 2007 excurendo z Mnichova Hradiště (Radek Jurnečka)

Text: historie
10.4. 2007 - Jan Nepomuk Jiřiště