Graficke pismenko Kostel byl původně hřbitovní a byl postaven na místě hřbitova, založeném v roce 1539. V polovině 16. století byl sklenut a v 18. století byl přestavěn do barokní podoby. Kostel je jednolodní, podoba je goticko-renesanční s půlkruhově uzavřeným presbytářem, u něhož je přilehlá severní sakristie a západní hranolová věž, přistavěnou v roce 1735. Okna jsou hrotitá, bez kružeb. Při jižní straně je renesanční portál, který je bohatě zdoben tesaným věncem v tympanonu. Loď je sklenuta valenou klenbou s lunetami. Presbytář je sklenut původním žebrovým závěrem z poloviny 16. století, zděná kruchta na třech obloucích.

 
Graficke pismenko Zařízení: převážně barokní, dále převažující z období 17. – 18. století. Hlavní oltář je rokokový z 2. poloviny 18. století, rámový, bíle natřený rám s rokajovým ornamentem a se zrcadly, nesenými anděly, s obrazem Křtu Páně. Na menze jsou dvě pozoruhodné barokní sochy andělů z 1. poloviny 18. století. Dva boční oltáře u triumfálního oblouku jsou barokní, rámové, z počátku 18. století. Levý je zasvěcen sv. Františku Xav. S mladšími sochami sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Pravý oltář je zasvěcen Panně Marii Pasovské s původními sochami dvou světců. Boční oltář je zasvěcen sv. Havlovi, oltář je barokní, portálový z roku 1735. Kazatelna je raně barokní z poloviny 17. století. Varhany jsou skříňové z počátku 18. století.

Text: historie
4.1. 2007 - Aleš Marek /Umělecké památky Čech, svazek druhý. V roce 1978 vydala Academia Praha/.


OOO