Historie a popis lokality

Graficke pismenko O existenci Beisteinu nejsou dochovány žádné zmínky v historických pramenech.

 
Graficke pismenko Již roku 1892 poukázal na existenci opevněné lokality na Beisteinu archeolog Jindřich Richlý, který zde nalezl středověkou keramiku, železné hřeby a kusy omítky a hovoří navíc o hrubě tesaných skalních schodech, jež však již nejsou v současné době patrné. Další výzkum spojený s povrchovým sběrem provedl až Jiří Fröhlich roku 1996, kdy nalezl soubor několika desítek zlomků nádob a kousky mazanice, umožňující rámcové datování osídlení Beisteinu do průběhu 15. století. Nálezy zároveň podpořily i názor J. Richlého, který na vrcholu skály předpokládal existenci dřevěné, jílem vymazané stavby. Vzhledem k jejímu užívání (a to po delší dobu) v průběhu 15. století je možné se domnívat, že zde stával horský hrádek či strážní věž sloužící k ochraně a kontrole zemské stezky vedoucí z Rakouska na Jindřichův Hradec.
 
Graficke pismenko Založení strážního a ochranného bodu na Beisteinu je možné případně spojovat i s nebezpečím vyplývajícím z akcí skupiny lapků (mezi nimiž byl i Jan Žižka), kteří ve službách Bítovských z Lichtenburka na počátku 15. století působili v této oblasti a škodili na rožmberském zboží. Popravčí kniha pánů z Rožmberka dokonce obsahuje zápis k roku 1409, hovořící o úkrytu zmíněné lapkovské skupiny ve vsi Sedlo, vzdálené od Beisteinu jen necelých 5 kilometrů. Možnost, že byl Beistein založen naopak jako základna lapků, kteří by odsud prováděli své akce, se nezdá příliš pravděpodobná, neboť takové dlouhodobější využití zdaleka viditelného skalního útvaru by sotva ušlo pozornosti okolí.
 
Graficke pismenko Dnes již nejsou na vrcholové plošině o rozměrech 11 x 14 metrů prakticky žádné stopy úprav, ani schodiště popisované ještě na konci 19. století není patrné. Při patě skály je malý převis se stopami zídky, nejspíše však recentní. Západně a jihozápadně od vrcholu skaliska se také nacházejí zbytky na sucho stavěných zídek, bez rozsáhlejšího výzkumu je však jejich datování a případné spojení se středověkým osídlením lokality značně problematické.

Text: historie
23.8. 2006 - © J. Fröhlich: Středověká lokalita Beistein u Číměře (in Jindřichohradecký vlastivědný sborník 8, 1996)