Bílovice

Bílovický hrad, Bělecký mlýn

Graficke pismenko Hradiště má oválný půdorys, o rozloze asi 1,5 ha, opevněné vysokým valem a příkopem, nejsnadněji přístupné od jihovýchodu, dnes je lokalita zalesněna. Hradiště leží na katastru obce Bílovice, vzdálené cca 4 km. Při výzkumech části valu a příkopu prováděných v roce 2001, byly zjištěny dvě fáze hradeb, z nichž jedna měla kamennou čelní zeď. Současně zde byly zjištěny známky osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou z mladší doby kamenné, osídlení z pozdní doby kamenné a těž nálezy svědčící pro kulturu platěnickou z doby halštatské.

Text: popis
4.10. 2006 - L.P. - Čižmář M., Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku, Libri, 2004 (upraveno redakcí)