Chyba DB: Illegal mix of collations for operation 'concat' SELECT v.uid, v.vtitl, v.vpopis, v.vurl, v.hid, CONCAT( DATE_FORMAT(v.datum,'%m/%Y '), k.jmeno,' ', k.prijmeni), v.id FROM obj_video AS v LEFT JOIN klienti AS k ON k.id = v.uid WHERE v.status >='1' AND v.hid = '4484' ORDER BY v.datum DESC

Krušovice

Graficke pismenko Severně od Rakovníka ve vsi Krušovicích (staroč. Krušejovicích) stávala tvrz, na jejímž místě postaven jest r. 1817 zámek nový Nejstarší známý držitel Krušovic byl Vilém Zajíc z Krušovic (snad ze kmene Zajíců z Valdeka), po němž je zdědila vdova jeho Kuna, dcera Kunráta řečeného Kemnater z Haček; ta pak r. 1356 otce svého na pravý spolek věna svého 400 kop zapsaného na vsi Krušovicích přijala. Roku 1399 Záviše z Mikovic, jsa v držení této vsi, prodal 5 kop úroku ročního na ní zapsaného ke kaplanství novému u sv. Vavřince na Újezdě Pražském. Hned potom vyprodával se z krajiny zdejší a tuším prodal Krušovice ještě t.r. Mikuláši Matrovci a Janu bratru jeho, jenž byl kanovníkem Boleslavským a farářem v Kounově, a proto úrok dotčený přenesen na Míkovice. Roku 1400 zemřel Mikuláš a na jeho polovici chtěl král sáhnouti právem odúmrtním; ale ukázalo se, že měl na ní peníze napsané Jan Vidolt z Mačkova, pročež se tomuto ublížení nestalo. Na spásu duše Mikulášovy a svoje záduší daroval pak Jan Matrovec pro oltář p. M. v Boleslavi Staré úrok v Krušovicích (roku 140 a přikoupil úrok ve vrábí. Podací oltáře mělo zůstati Matrovci a po jeho smrti mělo spadnouti na Vidolta a bratra jeho Frycka. Ostatně žil Matrovec dlouho, jsa v důstojenstvích svých ještě roku 1429. Nedlouho potom žil Mikiláš z Krušovic, jenž dostal r. 1437 odúmrť ve Světci a bříšťanech, a Jan z Krušovic připomíná se r. 1439. Tento jest snad týž jako Hanuš Zumr z Herstošic, jenž na Krušovicích seděl a na nich (r. 1450) manželce své Kateřině věnoval. Roku 1459 byl již mrtev, a zboží Krušovské odumřelé vyprosil si na králi Bořivoj z Roudné, ale nedlouho potom (asi r. 146 prodal je zase Vaňkovi Čelechovci z Kralovic. Jako se často stává po smlouvách neúplných, i zde se stalo, že se potom kupec a prodávající nepohodli mezi sebou.

 
Graficke pismenko V držení Čelechovcův zůstaly krušovice přes půl století. Za jejich držení bezpochyby se stalo, že ves spustla a kromě pána jen dva hospodáři tu zůstali. Jan Čelechovec byl ženat s Karkétou z Podvíní, již roku 1522 na tvrzi, dvoru a dvou dvořích kmecích v Krušovicích věnoval. Ještě roku 1525 tu seděl, ale r. 1530 byl Krušovským pánem Vácslav Pětipeský z Chyš a z Egrberka. 1
 
Graficke pismenko Nedlouho potom dostaly se krušovice Jindřichovi, Jaroslavovi a Vojtěchovi bratřím Váleckým z Vřesovic; ti pak prodali kdysi před r. 1541 Krušovice tvrz, dvůr popl. s popl., ves pustou s příslušenstvím Albrechtovi Šlikovi z Holíče a na Kadaňském zámku, mistru kr. komory a lantfojtu v Dolní Lužici, za 1150 kop gr. č. Albrecht, jenž zatím zboží Vintířovského nabyl, držel Krušovice jen do roku 1548; t.r. prodal Krušovice v témže stavu, jak je koupil, Vácslavovi z Násilí za 900 kop gr. č. jenž ves znova vyzdvihl. Nástupce (syn?) jeho Jiřík Bírka z Násilí prodal r. 1583 tvrz, dvůr popl. a ves Krušovice s krčmou, s dědinami, lesy, háji, porostlinami, mlýny, rybníky a t d. králi Rudolfovi za 11.500 kop míš. načež spojena jest s Křivoklátem.

Text: historie
19.2. 2017 - August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého VIII.