popis tvrze

Graficke pismenko Renesanční sídlo Smila Skuhrovského již nebylo samostatně hájitelným objektem, mělo již zámecký charakter. Obdélná patrová stavba o rozměrech cca 22x12 m byla stavěna současně se sousedním hospodářským dvorem, jak dosvědčují fragmenty shodné obdélné sgrafitové rustiky dochované na tvrzi i na fasádách stodoly. Tvrz je orientovaná v ose východ–západ, štítem do plochy náměstí. Ve středu přízemí je rozlehlá vstupní síň (dnes rozdělená mladšími úpravami), z níž byly po obou stranách přístupné dvojice obdélných klenutých místností. Původní dispozice prvního patra zanikla nejpozději při požáru na počátku 19. století. Z té doby také pochází současná sedlová mansardová střecha. Obě nároží jižního průčelí sídla zdůrazňovaly dnes již zaniklé třičtvrtěkruhové věže o průměru cca 5,5 m. Jejich podoba se zřejmě velmi blížila dosud stojící schodišťové věži protějšího kostela sv. Jakuba stejně jako obdobným nárožním vížkám tvrze, kterou v nedalekých Louňovicích přestavoval Smilův bratr Oldřich. To by naznačovalo, že na stavbě obou sídel se významně podílel stejný stavitel.

 
Graficke pismenko Barokní úpravy po ztrátě sídelní funkce tvrze již byly utilitární, dochovaly se stopy červených pásů, kterými byla překryta sgrafita, a dvě kamenná ostění dnes druhotně osazená při vstupu do sklepa v jižní fasádě. Roku 1843 byla při stavbě nové silnice ubourána jihozápadní věžička, průčelí dostala klasicistní lisenové rámy s šambránami, v interiérech toto období připomínají plackové klenby v přízemí. Posledním značně nevhodným zásahem bylo na konci 20. století přezdění východního štítu tvárnicemi.
 
Graficke pismenko Budova tvrze dnes stojí ve značně zchátralém stavu, místo pravidelné údržby jsou jen občas prováděny dílčí nesystematické zásahy.

Text: historie
9.6. 2006 - Zany