další památky na bitvu v okolí Tovačova

Graficke pismenko V těsné blízkosti mohyly padlých se nachází samostatný pomník hauptmanna Emanuela Souczka (hranolový sokl s jehlancovitým nástavcem o celkové výšce 187 cm) a hladký 1,7 m vysoký železný kříž na kamenné kostce. Jihozápadně od mohyly v blízkosti lesa Bažantnice při polní cestě do Klopotovic stojí jehlancovitý pomník 109 padlým vojínům s nápisem v češtině a němčině „Zde v Pánu / odpočívá / 108 rakouských / a jeden pruský / vojín / padli v bitvě / dne 15. července 1866.“ Pomník byl po četných poškozeních obnoven r. 1996.

 
Graficke pismenko Poblíž místa, kde tato polní cesta překračuje potok Splavská stojí pomník pruského majora Eduarda von Behr – jehlancový pískovcový obelisk se čtyřmi pilíři v nárožích a textem v češtině a němčině „Na těchto místech / padl / dne 15. července 1866 / král. pruský major / Eduard z Behru / 44. pěšího pluku. Major Behr podle pamětníků údajně padl až po bitvě výstřelem do té doby omráčeného rakouského vojína.
 
Graficke pismenko Před domem č.p. 303 stojí železný kříž s těžko čitelným nápisem, který měl znít „V Pánu tuto odpočívají / chrabří vojíni / c. k. 71 pěšího pluku / v bitvě padlí / dne 15. července 1866.“
 
Graficke pismenko U zdi hospodářského stavení mlýna stojí železný kříž s těžko čitelným nápisem na hrobě rakouského důstojníka. Poslední památkou je 140 cm vysoký kamenný pomník na hrobě rakouského vojína na levém břehu Mlýnského potoka směrem k Annínu u hráze Skašovského rybníka s nápisem „Zde v Pánu / odpočívá / c. a k. rakouský / udatný vojín / za vlast padlý roku 1866. Památce jeho / budiž věčná sláva. / Pokoj prachu, duši milost."

Text: historie
5.6. 2010 - Zany podle F. Chlupík, Obnova identifikace nemovitých kulturních památek a její dopady na poznání a ochranu vybraných památek prusko-rakouské války r. 1866 na Přerovsku, sborník NPÚ-ÚOP Olomouc 2007, Olomouc 2008