Jan Žižka z Kalicha

Graficke pismenko Na troskách Kalicha nelze se ubrániti rozjímání. Rozjímání o velikém válečníku, který proslavil české jméno daleko za hranicemi a stal se naším národním bohatýrem.

 
Graficke pismenko V mysli nám vyvstává obraz jednookého hrdiny, který si mohl vsaditi na hlavu královskou korunu, který mohl vládnouti nesčetnými hrady, vesnicemi a městy – ale spokojil se touto sivou kupou na českém pomezí, k níž nepatřily ani dvory ani vesnice, která byla právě jen skalou a kamením složeným ve zdi a hradby.
 
Graficke pismenko A právě proto je nám Kalich tolik památný! Připomíná nám, že jej stavěl muž, který se v chudobě narodil a v chudobě zemřel, který nebažil po jmění ani po vládě a slávě. Jedinou jeho snahou bylo obhájiti právo a čest národa, pokořovaného a tupeného cizinci.
 
Graficke pismenko Když nepřátelé kalicha vtrhli do Čech, aby vyhubili „národ kacířů“, vzplanulo Žižkovo srdce velikým, spravedlivým hněvem. Jihočeský zeman, prošlý tuhou školou života, postavil se celou svou bytostí v služby národa, obětoval mu své síly, své zdraví, svůj život, sílen jsa příkladem mistra Jana Husi, svaté paměti.
 
Graficke pismenko Kalich, jejž přijal roku 1420 do znaku, nebyl jen projevem náboženského zanícení a znamením, že se přiklonil k myšlence přijímati „podobojí“. Byl především výrazem Žižkova přesvědčení, že nemá býti mezi lidmi a nespravedlivých rozdílů společenských, nýbrž že pijíce z jednoho kalicha cítiti se mají mezi sebou sestrami a bratry. Sám spokojuje se titulem „bratr“, který jest mu ze všech nejdražší a nejvzácnější.
 
Graficke pismenko Tím, že se bil za čest a slávu kalicha, bojoval Žižka zároveň za demokracii, za lidovládu, za svobodu přesvědčení, za jednotu a blaho národa – za vše to, čemu se teprve nyní po staletích můžeme těšiti. Čím byl kalich Žižkovi, zůstane nám i všem těm, kdož někdy po nás přijdou: odznakem české síly a statečnosti, symbolem lásky k pravdě a zárukou, že vždy, kdykoliv bude vlast v nebezpečí, rozhoří se česká srdce nadšením pro svaté věci národa!

Text: pověsti
2.9. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků