Graficke pismenko Areál se skládá z kostela a jednopatrových dvoutraktových řádových budov obestupujících obdélníkovou plochu předělenou vnitřním křídlem, dělící ji na dvě pravidelná nádvoří. Jedenáctiosé hlavní průčelí má tři vchody, přičemž prostřední portál v hlavní ose budovy je zdůrazněn. Nad ním z mansardové střechy vyrůstá osmihranná věž s lucernou. Hrany věže zdobí pilastry s profilovanou hlavicí a římsou. Na věži jsou dvě půlkruhově zaklenutá okénka. Fasády budovy jsou členěny pilastry, které probíhají ve vysokém řádu od přízemí až po korunní římsu. Římsové hlavice pilastrů nesou dórské kladí, nad kterým se nachází jednoduchý profil římsy. Pětiosé spojovací křídlo s kostelem má ve středu vstupní portál. Západní křídlo je devítiosé, severní čtrnáctiosé a východní křídlo, na které je napojené spojovací křídlo, má členění rovněž čtrnáctiosé. Budova je podsklepená v jižní části západního křídla a pod středním spojovacím křídlem, kde jsou valené klenby s výsečemi. Prostory přízemí jsou zaklenuté valenými klenbami s výsečemi a křížovými klenbami. Ambit východní části má po obvodu arkádu na pilířích, jež je dnes zazděna. Ambit v západní části objektu má arkádu po třech stranách. Rajská zahrada u bývalé školní části je větší než u bývalé koleje. Prostor v přízemí severovýchodního nároží je zaklenut valenou klenbou s výsečemi a má štukovou výzdobu. Další reprezentační místnosti mají segmentovou a valenou klenbu s výsečemi a štuková zrcadla na stropě. Dlažba je většinou novodobá z leštěného mramoru. Kostel je jednolodní barokní stavbou. Ze západní strany má čtyřpatrovou hranolovou věž. Obraz hlavního oltáře pochází od Ignáce Raaba, dále se na velmi hodnotné malířské výzdobě podíleli Jan František Klein, František Bartsch a Felix Ivo Leicher. V interiéru je umístěna replika původní gotické sošky Madony s dítětem.

Text: popis
22.7. 2020 - Luděk Vláčil - zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-navstiveni-panny-marie-s-piaristickym-klasterem-536886, B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska (1. svazek, A / I), 1994