Historie a popis

Graficke pismenko Historické zprávy týkající se Kácova jsou sice poměrně bohaté, je však velice složité rozlišit, které se vztahují přímo k městečku s farním kostelem a původní tvrzí v místech dnešního zámku a které naopak k poměrně vzdálené lokalitě Hrádku. Městečko samotné se poprvé uvádí v roce 1352 a zdejší šlechtický rod se po něm přímo i psal; místo tehdejšího kácovského sídla je ale sporné. Roku 1412 je přímo zmiňována tvrz, opět však nelze určit, zda se jedná o Hrádek či tvrz v městečku. Podle dalších zpráv víme, že tvrz byla poté rozdělena mezi dva majitele a k roku 1459 se celá uvádí jako pustá. Vzhledem k tomu, že některé archeologické nálezy z hrádku dokazují jeho existenci ještě na konci 15. století, převládá v současné odborné literatuře názor, že dostupné zprávy se spíše opravdu týkají tvrze přímo v Kácově. Další přesnější informace o době vzniku a životě hradu by bylo možné očekávat jen od případného archeologického výzkumu.

 
Graficke pismenko Hrádek byl založen trochu nezvykle na skalce přímo na strmém svahu vysoko nad řekou Sázavou. I přes skutečnost, že boky hradního areálu byly chráněny strmými roklemi a v čele vznikl široký příkop, je umístění lokality z obranného poměrně nevýhodné, neboť svah pokračující směrem dále od řeky vlastní úroveň hradu značně převyšoval. Samotný dvoudílný areál hradu je také výškově rozdílný. Čelní téměř čtvercová část ležící níže byla původně opevněna parkánem a hradbou, jejíž jihozápadní nároží ještě zpevňovala menší polookrouhlá věž, vysunutá na čelní straně před linii vlastní hradební zdi. Z této věže a k ní přilehlé hradby se také dochovaly dnes nejvýraznější zbytky zdiva hradu. Na vnitřní ploše této části hradu jsou ještě patrné pozůstatky prohlubně po studni či cisterně. Menší, úzká horní část přímo na vrcholu skalky nad řekou dnes bohužel již nenese žádné zbytky zdiva a jediným dokladem stavby je zde jen málo patrné nároží, vytesané přímo do skalního podloží.

Text: historie
15.4. 2005 - © Tomáš Durdík (Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 1999)