Graficke pismenko Kostel je postaven jako novogotické síňové trojlodí s presbytářem o výši a šířce hlavní lodi, orientovaným k severu. Hlavní loď kryje vysoká sedlová střecha, nad presbytářem zvalbená. V jejím jižním štítě socha patronky kostela, ošetřující nemocného. Pod ní je rosetové okno. Jižní předsíň otevřená, z obou boků přístupná schodištěm (kostel je směrem k jihu vzhledem ke svažitému terénu vysazen na terase). Po obou stranách hlavní lodi předsazené opěráky, vyvrcholené fiálami, překračující předsíň. Pod úrovní její podlahy v jižním průčelí nika s pamětní deskou o výstavbě kostela (základní kámen?). Jižní stěny bočních lodí prolamují okna tvaru sférického trojúhelníka s trojlaločnými kružbami.

 
Graficke pismenko Boční lodi kryty pultovými střechami s kolmými trojúhelnými štíty nad každým oknem. Severní zakončení západní boční lodi tvoří hranolová čtyřpatrová věž, přístupná vlastním západním portálkem. Nápadně vysoké třetí zvonové patro otevřeno vysokými okny s ocelovými mřížemi, uvnitř zajímavá ocelová zvononosná konstrukce. Nad čtvrtým patrem s trojitými okny na každém boku vysoká jehlancová střecha s trojúhelníkovými štíty se zbytky hodin.
 
Graficke pismenko Závěr východní boční lodi tvoří sakristie s oratoří v prvním patře, přístupnou od východního portálku šnekovým schodištěm v přiložené věžici.
 
Graficke pismenko Boční okna trojlodí jsou vysoká, se středními pruty a kružbami. Vitráže oken po rekonstrukci v l. 2000 - 2005.
 
Graficke pismenko Kostel je postaven z režného cihlového zdiva, kamenná je podezdívka jižní předsíně (lomový kámen), vlastní předsíň (pískovcové kvádry), okenní kružby a další kamenické články (fiály, kříž nad západním štítem, portály).

Text: popis
30.12. 2008 - Ivan Grisa