Popis zámku v Konské

Graficke pismenko Zámek Konská – pod vlivem klasicismu dostal zámek členěnou empírovou fasádu s výrazným vstupním rizalitem. Přestavbou vznikla dvoupatrová budova s dvěma krátkými jednoosými jednopatrovými bočními přístavky na východní a západní straně. Hlavní průčelí budovy, které bylo zvýrazněno štítem s hodinami uprostřed dvoupatrového kubusu, bylo obráceno směrem k severu do nevelkého parku, na nějž navazoval rozsáhlý hospodářský dvůr. Fasádu členily vypuklé pilastry vysokého řádu, které prostupovaly oběma patry, a mezilehlé římsy na konzolkách, okna v ose byla sdružená. Přízemí s obloukem završenými okny bylo opatřeno běžnou pásovou rustikou. Podobný charakter mělo i jižní průčelí, ale jeho fasáda byla jednodušší. Zastřešení dvoupatrové části stavby vrcholilo drobnou věžičkou. Hmotovou dispozicí i podobou se zámek v Konské lehce přibližoval podobě zámku v Hnojníku, pro jehož přestavbu Bessové rovněž získali architekta Kornhäusela.

 
Graficke pismenko Když zámek připadl po roce 1946společnosti Třinecké železárny, byl účelově přestavěn pro potřeby zaměstnanců. Tato přestavba spočívala v dostavění druhého patra na bočních přístavcích a odstranění většiny architektonických ozdob na fasádách. Byly zbořeny oba štíty, odstraněna část říms a šambrán, vsazena moderní okna a zůstaly zachovány jen polosloupové ozdobné pilastry. Budova dostala hladkou fasádu natřenou červenou barvou. Zastřešení bylo provedeno nízkou valbovou střechou a odstraněna byla střešní věžička.

Text: historie
11.1. 2007 - Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek a kolektiv: Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku, Alpress, Frýdek-Místek 2006