Graficke pismenko Kostel Nanebevzetí Panny Marie je poprvé připomínán roku 1359 při potvrzení podacího práva břevnovskému klášteru, stavba byla zahájena snad již roku 1291. Gotickou podobu dokončila snad pražská dvorská huť koncem 14. století, další úpravy byly provedeny v 16. a 17. století. Dnešní podoba je výsledkem rozsáhlé novogotické přestavby řízené v letech 1850-80 F. Schmoranzem, v dalším desetiletí byla dokončována výzdoba interiérů.

 
Graficke pismenko Protáhlé presbyterium trojlodní baziliky je orientováno k východu, vstupní západní průčelí bylo při novogotické přestavbě rozšířeno o dvě čtverhranné věže, k jihu a k severu se obracejí otevřené předsíně zaklenuté trojdílnými obkročnými klenbami na pilířích a konzolách.
 
Graficke pismenko Hlavní i obě boční lodi mají po čtyřech polích křížových žebrových kleneb, v mezivěží je novodobá žebrová hvězdicová klenba. Oproti lodi převýšený presbytář je zaklenut dvěma poli křížové žebrové klenby a pětidílným závěrem, na severní straně k němu přiléhá drobná sakristie s dvěma poli obdobné klenby.
 
Graficke pismenko Hlavní oltář je barokní s obrazem Nanebevzetí Panny Marie z 1. poloviny 18. století, dalšími cennými součástmi výzdoby jsou deskový obraz sv. Salvatora (2. pol. 16. st.), pozdně gotická archa (snad původní hlavní oltář) s výjevy ze života P. Marie datovaná r. 1527 a četné další.

Text: historie
30.9. 2004 - Zany, podle B. Samek: Umělecké památky Čech, díl 1. [A/J], Academia, Praha 1977