Graficke pismenko Ves Čížová patřila odedávna k píseckému hradu. Od r. 1509 do konfiskace r. 1547 byla v zástavním držení města Písku. R. 1553 prodal král Ferdinand I. dvůr a ves Kateřině Šternberkové ze Sudoměře. Od ní koupil Čížovou r. 1560 Jan Deym ze Stříteže. Jeho nejstarší syn Mikuláš si ve vsi pravděpodobně vystavěl koncem 16. století tvrz. V popisu části dědictví po zemřelém Václavu Deymovi (1683) z r. 1685, kterou získal Jan Jindřich Deym, se uvádějí kamenná patrová tvrz s kaplí nad branou, u kaple „škola“, dále dvůr a vesnice Čížová, Zlivice, Skrýšov, Borečnice a Krašovice.

 
Graficke pismenko R. 1690 prodal Jan Jindřich Deym statek Čížovou svému staršímu bratru Janu Petrovi. Od něho si r. 1715 smluvně zajistila statek ovdovělá hraběnka Antonie Josefa Černínová z Chudenic pro svého syna Františka Antonína („rytířské sídlo“, dvůr a pivovar). Tato předběžná kupní smlouva byla pak prostřednictvím ustanovených komisařů potvrzena novou smlouvou z r. 1726, uzavřenou mezi hrabětem Václavem Ignácem Deymem a již plnoletým Františkem Antonínem Černínem. Čížová byla připojena k drhovelskému panství a s ním přešla v r. 1753 do majetku Lobkoviců.
 
Graficke pismenko Zámek v Čížové, vzniklý přestavbou starší renesanční tvrze za Jana mladšího Deyma ze Stříteže (což dokládá letopočet 1629 nad portálem západní části budovy), je patrová budova o dvou křídlech. V severní, starší části jsou sklepy vylámané ve skále. Brána a prostranní vstupní místnost jsou ještě z konce 16. století. Polygonální nároží severního traktu nasvědčuje tomu, že zde bývala věž. V prvním poschodí barokního křídla bývala zmíněná kaple sv. Jana Křtitele.
 
Graficke pismenko Zámek se později stal sídlem lobkovického lesního úřadu velkostatku Drhovle-Čížová-Sedlice. V budově zámku jsou dnes kanceláře, sklady a byty.

Text: historie
13.9. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, 1986 (doplněno redakcí hrady.cz)