Graficke pismenko Poměrně rozhlehlý reliéf opevnění či hradu zaujal vrchol dlouhé a ploché ostrožny vybíhající do Drahanského žlebu v Drahanské vrchovině. Asi 1 km dlouhá a mohutná ostrožna má výrazný kapkovitý tvar a je orientovaná severovýchodním směrem. Poměrně dlouhá a široká přístupová šíje, která ji odděluje od stoupajícího terénu směrem k Drahanům, je uprostřed snížená a směrem k hrádku opět stoupá a asi 150 m před hrádkem (kde je asi 10 m široká) se výrazně rozšiřuje, asi do šířky přibližně 50 m v místě šíjového příkopu před hradem. Ještě na začátku tohoto rozšíření, téměř 120 m před šíjovým příkopem se však nachází výrazný kopeček s náznakem příkopu a valu směrem k hrádku. Je tedy možné, že jde o pozůstatky obléhání hradu.

 
Graficke pismenko Samotná plocha hradu se nachází za šíjovým příkopem vylámaném do skály. Má asi 10 m šířky a jeví se jako nedokončený. Jeho jihovýchodní polovina má stále, především na vnější straně výrazné kolmé skalní stěny, asi 7 m vysoké. Opačná strana se jeví jako nedodělaná, hloubka je tu výrazně nižší a stěny nepravidelné. Je však možné, že je jen zanešený, což vzhledem k množství sněhu v době návštěvy nebylo možné určit.
 
Graficke pismenko Hrad měl tvar přibližně nepravidelného obdelníku, s výrazně zaoblenou východní stranou. Právě celá východní polovina hrádku je obehnána příkopem a vnějším valem. Šířka příkopu kolísá okolo 10 m a má dosud hloubku okolo 2 m. Vnější val je nejlépe zachovaný především na severovýchodní straně, tedy směrem k ukončení ostrožny. A proto, že hrádek nezaujal její konec, ale právě vrcholek, terén za ním ještě delší dobu poměrně mírně klesá a tato strana tedy patřila spolu s tou protilehlou směrem k přístupové šíji k těm nejohroženějším. Obě zbývající strany po bocích hrádku jsou dostatečně strmé, navíc právě jihovýchodní chrání zmiňovaný příkop, který ústí do šíjového. Na opačné straně, té severozápaní, je jen terénní stupeň, asi 10 m níž než jádro hrádku a vede po něm lesní cesta. Příkop zde zdá se chyběl nebo nebyl v zamýšleném rozsahu dokončen.
 
Graficke pismenko Jádro hrádku má rozměry asi 60 x 40 m a jeho východní polovina se mírně svažuje. Po případné zástavbě nejsou patrné žádné stopy, jen v čele nad příkopem je patrná terénní nerovnost, asi 1m vysoký, nepravidelně okrouhlý pozůstatek snad původní zástavby. Mohla tu stát v čele nejspíš věžovitá stavba.
 
Graficke pismenko Na závěr je ještě potřeba upozornit, že hrádek leží poměrně hluboko ve vojenském újezdu (asi 2.5 km sverovýchodně od Drahan) a vstup do něj podléhá zvláštnímu právnímu režimu a povolení dle z.č. 222/1999 Sb. Státní silnice č.377, vedoucí přes újezd z Drahan do Plumlova, ho sice míjí přibližně v 700 m vzálenosti, ale v celé oblasti platí zákaz zastavení a před každou lesní cestou je cedule upozorňující na zákaz vstupu. Navíc v zimních měsících jsou cesty až na hlavní spojky neprohrnuté a díky hlubokému sněhu je cesta celodenním výletem. Moje zkušenost při návštěvě jiného místa v této oblasti je však ta, že vstup je střežen hlídkou jen v případě cvičení a např. kolem 4 km vzdáleného Vícova vede dokonce cyklostezka.
 
Graficke pismenko Další věcí, na kterou je potřeba dávat pozor, je dřívější záměrně špatné značení na turistických mapách podobných objektů ve vojenských prostorech a jejich lokalizace jinam. V poslední době na přepracovaných mapách už tenhle problém není.

Text: turistické
5.2. 2006 - Roman Řezáč