Ves Dubeček

Graficke pismenko Původně zvaná Malý Dubeč nebo Dubček byla do konce 15. století samostatnou obcí potom připojena k Dubči. Byla založena na nevysoké ostrožně rozkládající se proti skalnatému návrší, které obtéká Říčanský potok. Návrší nyní nazývané Rohožník nebo Skála bylo osídleno již dříve, svědčí o tom nálezy od mladší doby kamenné až po ojedinělé nálezy doby hradištní.

 
Graficke pismenko Dobu vzniku vsi na protějším břehu nelze za současných vědomostí přesně určit. Je však pravděpodobné že existovala již počátkem 14. století. Nasvědčuje tomu první (i když nepřímá) písemná zmínka z 29. června 1313 kdy si Mertlin syn Martina Chebského najal pozemky v Hájku, které patřily kapitule vyšehradské, za což slíbil roční plat, zapsaný „ in curia in Dubcz majori", tedy ve Velkém Dubči. Z toho vyplývá, že kromně Dubče Velkého musel existovat ještě Dubeč Malý neboli Dubeček. Komu tehdy náležel však nevíme. Snad už tehdy vlastnil část zdejších pozemků klášter dominikánek od svaté Anny na Starém Městě ke kterému zdejší obyvatelé odváděli dávky až do jeho zrušení koncem 18.století. Do počátku 14. století spadá patrně rovněž založení zdejšího kostela svaténo Petra.
 
Graficke pismenko První jmenovitá zmínka ve staroměstské soudní knize uvádí, že zdejší dva dvory vlastnil do r. 1357 Fridlin Janův z rodu pražských Velfloviců. Možná již on si zde vystavěl při jednom z dvorů opevněné sídlo - tvrz. V letech 1360 -1364 držel Dubeček Johlin Vzteklec Pražský, který měl poddací právo ke zdejšímu farnímu kostelu sv. Petra. Roku 1372 jej držela Markéta jeho dcera a roku 1380 Kateřina vdova. Markéta, podle Knihy provolací komorního soudu z roku 1391, zemřela ve vsi Dubečku bez dědiců a proto její dva dvory tamtéž spadají jako odůmrť králi. Dědictví se domáhali pražští měšťané Jaxo a Mika, přesto však téhož roku tj. 1391 uvádí se v Dubečku Jan Mulner s chotí Annou, který byl někdy nazýván Janem Dubčkem z Dubečka. Spolu s nimi jeho bratr Mikuláš Hekl a Václav Štuk. Později byl Mulner sám držitelem a když před rokem 1400 zemřel, podávali poručníci faráře ke zdejšímu kostelu.
 
Graficke pismenko Z dětí zemřel Jindřich záhy a zůstali Eliška a Jan. Jan se ujal statku okolo roku 1411 a sídlil zde ještě roku 1430. Tento Jan byl jinak zván Jankem z Dubečka. Po něm následovali roku 1431 jakýsi Vaněk a roku 1440 Otík z Dubečka jenž užíval erb na němž měl dva klíny a na každém klínu lilii. Zanechal po sobě vdovu Alžbětu. K roku 1470 se uvádí, že Dubeček vypálili Uhři. Objekty byly pravděpodobně ještě opraveny neboť statek vlastnil Prokop z Bříště, který zemřel před rokem 1497. Ale již k roku 1508 je uvedeno, že tvrz pustá Dubeček Malý patřila k Průhonicím a roku 1542 připadla k Dubči.

Text: historie
14.12. 2006 - Jiri Jindrich


OOO