Historie količínské tvrze

Graficke pismenko První písemná zmínka o vsi Količín pochází z roku 1348 z predikátu Vavřince z Količína. Osada ve starém sídelním území při říčce Rusavě byla však patrně založena již dříve.

 
Graficke pismenko V roce 1349 náležela Štěpánu ze Šternberka. O tom, že ves mohla být již dříve samostatným statkem svědčí skutečnost, že v roce 1397, kdy převzali dědictví po Petru ze Šternberka lukovští Šternberkové Ješek a Zdeněk se v Količíně zmiňuje i tvrz.
 
Graficke pismenko Tvrz i s polovinou města Holešova zůstala Ješku ze Šternberka, ale již roku 1409 musel tyto majetky pro vekou zadluženost postoupit svému synovci Albrechtovi, který držel Zlín. Količín však byl využit pro Ješkovy věřitele. V roce 1437 se činí zápis, kterým Bareš z Čechovi zapisuje Milotovi z Mozkovic ves Količín se dvorem, tvrzištěm a dvořištěm (pustým dvorem).
 
Graficke pismenko Tvrz patrně utrpěla velké škody za husitských válek a byla obnovena v roce 1464 Vaňkem z Bařic. Takto zhodnocený statek prodal Vaněk obratem Prokopovi z Prusinovic. V držení Prusinovských zůstal Količín až do roku 1575. Z roku 1537 existuje zmínka o tvrzi „ s příkopú, valem a přihrádkem“. Z toho lze soudit, že Prusinovští tvrz dobře udržovali. Při prodeji Jakubu Vojskovi staršímu z Bogdunčovic byly příslušenstvím Količína tvrz, poplužní dvůr a pivovar. Zákres tvrze je učiněn i na mapě Jana Ámose Komenského z roku 1630.
 
Graficke pismenko Tvrz zpustla zřejmě na sklonku třicetileté války nebo až po připojení vsi Količína k městu Holešovu v roce 1654, kdy nevyhovující tvrz ztratila na významu.
 
Graficke pismenko Kamenná tvrz poté byla velmi rychle rozebrána na stavební materiál pro okolní domy.

Text: historie
23.11. 2008 - Jan P. Štěpánek podle D. Kolbinger, J. Janál in Archeologie Moravy a Slezska, 2003


OOO