Graficke pismenko Původní gotický kostelík (13. stol.) se skládal z obdélného presbytáře (dnešní sakristie), na který navazovala obdélná loď v šíři dnešního presbytáře. Z původního gotické stavby se zachovalo zdivo presbytáře 5 x 4,6 m a východní část lodi v celé šíři 6,5 m. Původní gotická loď byla již před barokní přestavbou prodloužena, patrně z důvodu nepostačující kapacity kostela, toto zdivo bylo použito jako základy podkruchtí.

 
Graficke pismenko Dnešní barokní kostel je obdélná stavba tvořená centrální kruhovou lodí, ke které na východní straně přiléhá obdélný presbytář, na který navazuje obdélná sakristie (již zmíněný presbytář gotického kostela, zachováno pův. gotické hrotité okénko). Na západní straně k lodi přiléhá obdélná část s kruchtami a věží. Dvoupatrová věž tvoří západní průčelí, ve spodní části s vysokou slepou arkádou s pravoúhlým vstupním portálem, s pískovcovým ostěním. V bočních stěnách arkády jsou menší vstupy na schodiště ke kruchtám a do zvonice.
 
Graficke pismenko Do kruhové lodi o průměru 12,6 m vedou dva boční vchody, ze severní a jižní strany. Jižní vstup je dnes používaný jako hlavní.
 
Graficke pismenko Kruhová loď je zastřešena kupolí, která je zakončena lucernou, vysokou 9 m (o průměru 3 m). Lucerna má 8 pravoúhlých oken s polokruhovými záklenky, mezi kterými stojí 8 polosloupů s patkami a hlavicemi, nesoucí bohatě profilovanou, zalamovanou římsu. Lucerna je zastřešena přilbicí s pozlacenou korunou se dvěma plamennými srdci a ratolestmi. Okna kostela jsou pravoúhlá, segmentově zakončená. Fasádu kostela člení lizény.
 
Graficke pismenko Dnešní sakristie je zaklenuta křížovou klenbou bez žeber, s freskami ze 14. století. Na klenbě je namalované hvězdné nebe se symboly čtyř evangelistů a nápisovými páskami. Pův. vítězný oblouk je dnes z větší části zazděn a slouží jako průchod do současného presbytáře. Sanktuář je doplněný namalovaným Kristem a anděly při malovaném nástavci. V severových. rohu je okřídlená postava v červeném šatě. Západně od sanktuáře je sv. Jakub větší, ve vrcholu lunety Bůh Otec. Gotické hrotité okénko, spodní část protíná malované cimbuří, pod ním je malovaný iluzivní závěs. Po stranách niky jsou dvě klečící postavy (zřejmě donátoři kostela). Na jižní stěně je anděl s malovanou páskou a větší postava. Ve stěně segmentově sklenuté sedile.
 
Graficke pismenko Loď kostela je bohatě sochařsky a malířsky zdobena. Stěny kruhové lodi člení 8 pilastrů na kvádrových soklech, s ionizujícími hlavicemi. Pilastry nesou průběžné kladí, nad římsou podél celé lodi probíhá zalamovaný soklový pás. Kupole je zdobena freskami (ve třech pásech): nejníže čtyři velké malované kartuše (výjevy ze života sv. Jakuba Většího a patrně Getsemanské zahrady), střední pás, oddělený iluzivní římsou, je malovanou architekturou rozdělen na východní část - porážka Maurů křesťanským vojskem - a západní část - procesí, nesoucí na nosítkách světcovu sochu. Nejvyšší pás zobrazuje nebe, kolem lucerny je květinový pás, nesený andílky. V lodi jsou čtyři bohatě zdobené oltáře. V presbytáři (sklenut valeně) stojí hlavní mnohafigurální oltář sv. Jakuba Většího s prosklenou schánkou s voskovou sochou sv. Jana Římského (ukrývající světcovy ostatky). Klenba presbytáře byla r. 1943 zcela přemalována Jiřím Jelínkem, který vytvořil figurální výjev proměnění na hoře Tábor. Roku 2003 byla v kostele instalována křížová cesta od ak. malíře Vjačeslava Iljušenka.
 
Graficke pismenko Západní úsek tvoří podkruchtí a tři nad sebou koncipované kruchty. Podkruchtí je zaklenuto stlačenou plackovou klenbou, čelní stěna první zděné kruchty je konvexně vydutá, zdobená dřevěnou mušlí se dvěma dekorativními bubny. Na této kruchtě jsou neorenesanční varhany. Druhá kruchta je úzká, s dřevěnou konstrukcí, její čelo je zdobeno malovanými hudebními nástroji. Obě kruchty mají společný rovný strop, který zdobí malované postavy andělů, hrajících na různé hudební nástroje.
 
Graficke pismenko V úrovni kladí je nosná konstrukce panské tribuny (třetí "kruchty"). Její čelní stěnu zdobí dřevěný, bohatě zřasený závěs, rozevřený uprostřed, po stranách svázaný, se dvěma znakovými kartušemi - s goltzovským a hartigovským znakem, po stranách s anděly hrajícími na trubky. Panská tribuna je sklenuta valeně, s vyobrazením stětí sv. Jakuba Většího.
 
Graficke pismenko Přízemí věžové části je zaklenuto stlačenou plackou, se dvěma polokruhovými nikami v bočních stěnách, zaklenutými konchami, s výjevy Kristus káže věřícím a Křest Krista v Jordáně. Na klenbě je složitý páskový ornament.
 
Graficke pismenko Kostel chrání hřbitovní zeď (původně hřbitov, později zrušen), na východě je zeď prolomena neogotickou hrobkou Korbů z Weidenheimu.

Text: popis
9.12. 2012 - E.H. podle Přecechtělová Andrea. Kostel svatého Jakuba Většího v Kunraticích [online]. 2006 [cit. 2012-12-09]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta