Graficke pismenko Zámek v Borči stojí na místě dřívější vodní tvrze, zbudované rytíři z Borče a na Ostrém pravděpodobně již v 10.stoletíÍ ještě před vznikem Českého státu družinou lidí, kteří přišli na naše území z prostoru Jižní Evropy přes Mety, Řezno a Jižní Čechy a zřejmě již v 9. století budovali opevněná místa na našem území. S největší pravděpodobností to byli potomci Chazarů , vypuzeni z jejich říše u Černého moře., kteří v prostoru Českého Středohoří zbudovali opevněné místo v jícnu vyhaslé sopky na vrchu Ostrý a kteří později tvořili základ české šlechty /vladykové, zemani/.

 
Graficke pismenko První písemná zmínka o obci Boreč je z r. 1224, kdy je zmiňován již kvetoucí majetek /ves Boreč/ kláštera sv.Jiří na pražském hradě a ještě v témže století jako majetek vladyky Chvala. Poté osudy tvrze, přestavěné později na zámek /koncem 16. století rodinou Růtů z Dírného/, zaznamenávají řadu stále se střídajících majitelů, konfiskací a restitucí, až 15.dubna 1926 byl zámek s pozemky a polnostmi přidělen Stanislavu a Matyldě Pařezovým jako zbytkový statek. Za okupace „hospodařila“ na majetku německá- Saská osidlovací společnost , která v roce 1943 zámek opustila úplně zničený a bez veškerého inventáře.
 
Graficke pismenko Oba manželé Pařezovi nepřežili okupaci. Nynějším majitelem nemovitosti /bez pozemků/ jsou manželé David a Olga Giffiths.
 
Graficke pismenko Zámek za socialismu obhospodařoval lovosický Státní statek a byl naposled opravován v roce 1970 na náklady ONV Litoměřice.
 
Graficke pismenko Zdlouhavé vyřizování majetkoprávních vztahů po restituci přispělo k devastaci této památky a zámek dnes patří mezi nejvíce ohrožené /viz fotodokumentace z roku 2005/.
 
Graficke pismenko V minulosti se zámek skládal z trojkřídlé budovy , z nichž nejcennější byla část s rytířským sálem a freskami, který byl zbořen spolu se zámeckou kaplí při úpravách v první polovině 19.století /Schwarzenberkové/. V roce 1910 byla postavena nová zámecká kaple, která dnes již také neexistuje a v té době zámek sloužil jako kanceláře a byty Schwarzenberských úředníků.
 
Graficke pismenko Na konci feudalismu získal zámek dnešní podobu ,kterou si v podstatě udržel dodnes. Je to trojkřídlý barokní objekt a část jeho severního křídla slouží bytovým účelům dnešních majitelů. Severní křídlo je jednopatrové s velmi mělkým rizalitem, v němž je stlačen portál s volutovými pilastry a vázami na vyklenuté římse. Nad 13 okny patra jsou úpony mušle nebo rozety, pod okny jsou vytvořeny diamantová pole. Značně zchátralý průjezd je sklenut valenou klenbou s lunetami. Původní arkády do nádvoří byly většinou zazděny, částečně byly obnoveny a staticky zajištěny .
 
Graficke pismenko Ostatní budovy a kamenná ohradní zeď /částečně chybí/ jsou ve velmi zchátralém stavu. Štuková výzdoba vnitřních prostor /místnosti, chodby/ je v žalostném stavu. Podle odborného odhadu by bylo třeba vynaložit na statické zajištění, nové zastřešení a další stavební úpravy cca 10 milionů korun /bez vložení původních interierů/.
 
Graficke pismenko Okolní pozemky /původní tvrz chránily ze tří stran 3 rybníky, nyní zarostlé, sloužící jako skládky/ jsou zpustlé. Dřívější poplužní dvůr, pivovar a další hospodářské objekty jakož cesta přes původní most a vodní příkop již neexistují Na pozemcích bylo dříve pěstováno také ovoce /hrušky vyvážené v minulém století po Labi do Drážďan/ a vinná réva. Chuť tohoto vína dnes již nikdo nezná a bylo by zajímavé zkusit obnovu této plodiny.
 
Graficke pismenko Zámek vyžaduje alespoň co nejrychlejší opravu zastřešení a statické zajištění, jinak zcela zchátrá.

Text: historie
9.7. 2005 -