Historie zámku až do současnosti:

Graficke pismenko Ves Jezeří (dříve Eisenberg) se poprvé uvádí po r. 1365, kdy se po ní psal Nevlas z Eisenberka; v r. 1384 se uvádějí bratři Bušek a Nevlas; Bušek se ještě v r. 1394 psal ze Rvanic (Ervěnic) a z Eisenberka.

 
Graficke pismenko Někdy v l. 1363–1365 si postavili páni ze Rvenic hrad Eisenberk (Jezeří). Jejich majetkem zůstal až do r. 1407, kdy jej koupil i s příslušenstvím Petr z Perče. V l. 1410–1413 se připomíná na Jezeří Albrecht starší z Kolovrat, který měl patronát nad farou v Albrechticích. K hradu patřily Albrechtice, Jezeří Rvenice (Ervěnice) a další majetek. Od r. 1416 byl majitelem hradu Jan Smolík ze Slavic, který získal před r. 1434 i ervěnický statek. V 50. letech 15. století se stalo Jezeří majetkem saských feudálů – pánů z Kaufunku.
 
Graficke pismenko Kunc z Kaufunku věznil na Jezeří i mladého saského knížete Arnošta, aby si na jeho otci, saském kurfiřtovi, vymohl zisk statku v Sasku. Byl však u Cvikova zajat a popraven. Z obavy před konfliktem se sousedním Saskem obsadilo vojsko krále Jiřího z Poděbrad hrad Jezeří a tím vláda Kaufunků skončila.
 
Graficke pismenko V r. 1459 se na Jezeří opět vrátili Smolíkové ze Slavic, kteří vlastnili celé panství do r. 1513, kdy je Zikmund Smolík odkázal svému švagru Mikuláši Hochhauserovi z Hochhauzu. Mikuláš provedl na hradě řadu stavebních úprav a v r. 1549 jej přestavěl na renesanční zámek. Z této přestavby pochází patrně velká půlkruhová bašta před jižním křídlem a snad i část mohutného zdiva tohoto křídla dnešního zámku. Hochhauserové drželi panství Jezeří až do r. 1623. Nejvýznamnější z nich byl Václav mladší, který se zúčastnil tureckých válek v Uhrách, kde r. 1596 v boji u Jageru zahynul. Za účast v českém stavovském povstání bylo Hochhauserům r. 1623 panství konfiskováno a prodáno Vilémovi mladšímu z Lobkovic. Tvořily je tehdy statek Jezeří se zámkem, dvorem, vinicemi, vesnice Albrechtice, Horní a Dolní Jiřetín a Čtrnáct Dvorců, statek Velemyšleves, Hrušovany, Hliňany a polovina statku Hořan.
 
Graficke pismenko V r. 1627 dal Vilém mladší z Lobkovic upravit zámek v barokním slohu. V r. 1646 zámek vyhořel a zůstal jen malý domek (čeledník) a koňská stáj. Požár způsobili potulující se vojáci, pravděpodobně císařští, kteří v té době obléhali Švédy obsazený mostecký hrad.
 
Graficke pismenko V r. 1696 začal Ferdinand Vilém z Lobkovic zámek Jezeří znovu budovat v barokním slohu. Hlavní podélná budova vytvořila se čtyřmi kolmo připojenými křídly půdorysný tvar nízkého a širokého písmene H, z jehož jižního boku vystupoval sálový rizalit. Zámek měl nehluboký dvůr s nasazenými věžemi, monumentální portál hlavní budovy, uvnitř osové vnitřní schodiště s polygonální halou, kde byly štukové doplňky. Z místností vynikaly tzv. zlatý kabinet, zrcadlový sál a veliký společenský sál, který sloužil jako zámecké divadlo. Při východním a západním průčelí byly vyhlídkové terasy. U zámku vznikla též malá fontána s antickými plastikami. Vnitřní vybavení bylo podle popisů z 18. století velmi bohaté; v přízemí byl sál s kulečníkem, knihovna, zrcadlový pokoj, pokoje knížat, audienční síň, soustružnická dílna, prachárna, zbrojnice, stříbrná jídelna úředníků a pokoj kapucína. V patře byla kaple a další místnost.
 
Graficke pismenko V r. 1713, za Oldřicha z Lobkovic, postihl Jezeří opět požár. Škoda tehdy činila 30 398 zlatých a zámek musel být opět celý barokně vystavěn.
 
Graficke pismenko Konec 18. a začátek 19. století, období knížat Josefa Františka Maxmiliána z Lobkovic a Ferdinanda z Lobkovic, znamenaly vrchol stavebních a kulturních dějin zámku. Od r. 1802 bylo na Jezeří v provozu zámecké divadlo, v němž hrála i řada vídeňských herců, neboť v té době měli Lobkovicové pronajato známé divadlo Na Vídeňce. Vznikla i zámecká myslivecká kapela s 22 členy, která dosáhla největších úspěchů pod vedením kapelníka italského původu Josefa Cartellieriho (zemřel na Jezeří r. 1870). Kromě ní zde vystupoval i známý pěvecký „eisenberksý“ kvartet a hudební oktet. Na koncerty v zámeckém parku se sjíždělo množství posluchačů ze širokého okolí. Na zámku Jezeří začínal své první hudební kroky skladatele Ch. W. Gluck, jehož otec zde byl lesníkem. Jezdila sem řada významných návštěvníků, například J. W. Goethe, když se léčil v nedalekých Teplicích. S ním navštívil Jezeří i italský pěvec Antonio Brizzi, který zde koncertoval pro zámecké hosty.
 
Graficke pismenko Kromě péče o zámek věnovali Lobkovicové pozornost i jeho okolí. Mělo svůj specifický ráz a již v době požáru v r. 1713 zde byla malá oranžérie. Rozsah okrasné zahrady potom dokládá popis panství Nové Sedlo – Jezeří z r. 1736 a plány z r. 1797 a 1811. Byla zde kuchyňská zahrada, park, který měl v r. 1838 rozsah 50 ha, 3 rybníky, veliká a bohatá obora na svahu Krušných hor u zámku a zimní zahrada s řadou pseudoantických plastik, založená v r. 1829.
 
Graficke pismenko Panství Nové Sedlo – Jezeří bylo bohaté a rozsáhlé. V r. 1848 k němu patřila městečka Ervěnice a Strupčice a 21 vsí.
 
Graficke pismenko Vedle zemědělství a lesnictví mělo značný význam již v 18. století průmyslové podnikání – pivovar, vápenky, cihelny a těžba hnědého uhlí v Pohlodech a Chomutovsku.
 
Graficke pismenko Po vzniku ČSR, za první pozemkové reformy, bylo ve 20. letech panství částečně rozparcelováno a Lobkovicům zůstalo celkem 5 dvorů. V době druhé světové války mělo panství nacistickou správu vzhledem k tomu, že poslední majitel kníže Max Lobkovic byl vyslancem československé vlády v Londýně. Na zámku byl umístěn strážní oddíl SS, jenž hlídal zajaté vyšší důstojníky spojeneckých armád, kteří tam byly nacisty vězněni.
 
Graficke pismenko Po skončení II. světové války se zámek s panstvím na čas vrátil do majetku rodu Lobkoviců, roku 1948 po tzv. "Vítězném únoru" byla určena národní správa zámku a v říjnu roku 1949 byl zámek převzat do správy Národní kulturní komise. V září r. 1950 byl zámek dán k dispozici ministerstvu národní obrany. Zámek již dříve toho roku obsadila Československá lidová armáda; mobiliář byl rozkraden nebo zničen, interiéry byly upraveny pro potřeby ubytování armády. R. 1955 zámek převzalo ministerstvo vnitra, r. 1958 byl předán Státní památkové správě, která jej r. 1959 odevzdala Krajskému národnímu výboru v Ústí nad Labem.
 
Graficke pismenko Dnes je zámek Jezeří ve správě Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem. Do r. 1960 nebyla na zámku žádná ostraha a byl volně ponechán řádění vandalů. V l. 1961 - 1972 byl zámek ve správě Okresního národního výboru v Mostě a byl vypracován první projekt jeho rekonstrukce, který však nebyl realizován.
 
Graficke pismenko Od r. 1964 byl prováděn umělecko-historický a stavební průzkum zámku pod vedením Václava Mencla. Na následujících rekonstrukcích se metodicky podílelo i Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, avšak jeho spolupráce s ústeckým Okresním stavebním podnikem vedla jen k další devastaci objektu. Současně s demolicí neudržované kaplanky a přístavby kuchyně bylo vážně poškozeno severovýchodní křídlo zámku a podtržen rizalit, označovaný dnes jako arkýř. Havarijní situace byla po celé následující období ponechána bez jakéhokoliv zabezpečení. V roce 1967 tehdejší správce připustil další hrubý zásah Okresního stavebního podniku v Ústí nad Labem, kdy došlo k vytrhání cca 150 m² parket a jejich využití na zámku v Ploskovicích. Roku 1972 byl zámek převeden pod správu Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem a jeho další rekonstrukce odložena na neurčito. Správa zámku tehdy měla zákaz provádět i běžnou údržbu a zanedbaný stav zámku se zdůvodňoval neujasněnou situací v těžební činnosti Severočeských hnědouhelných dolů. V polovně 80. let byl zámek z důvodu prioritní těžby uhlí určen k likvidaci.
 
Graficke pismenko Boj o záchranu zámku vyvrcholil v 80. letech 20. století, kdy se za záchranu zámku postavila široká veřejnost. Roku 1986 se spontánně utvořila skupina nadšenců s rozsáhlým odborným zázemím, která se po r. 1989 přeměnila v oficiální Společnost za obnovu Jezeří. Po velkém úsilí byl vytyčen ochranný pilíř, sahající až k dolnímu okraji zámeckého parku, jehož torzu byla následně také vrácena památková ochrana. R. 1990 byly stanoveny ekologické těžební limity.
 
Graficke pismenko Již na sklonku roku 1987 byl přístup k zámku přehodnocen a arch. Karel Císař vypracoval projekt na záchranu zámku. Rozsáhlá rekonstrukce byla provedena v l. 1988 - 1991 (opraveny stropy středního traktu, položena (z důvodu stále nekvalitních keramických tašek) šindelová krytina na severní části střechy, nákladná oprava havarijního stavu dvou opěrných zdí v areálu zámku, zřízena nová trafostanice a započata rekonstrukce tzv. Úřednického domu). Roku 1991 byly uznány restituční nároky rodiny Lobkoviců a zámek byl vrácen do jejich vlastnictví. Vzhledem k velké finanční náročnosti obnovy zámku daroval r. 1996 pan Martin Lobkovic zámek Jezeří státu a jeho správou byl pověřen Národní památkový ústav.
 
Graficke pismenko Zámek byl i přes neutěšený stav zpřístupněný v červnu r. 1996 veřejnosti, resp. jeho nejzachovalejší část, kde nebyla bezpečnostní rizika - byly zpřístupněny 2 místnosti; malý salon a ložnice s přímým vchodem ze zámecké zahrady, kde se též využila malá dřevěná stavba k prodeji vstupenek a suvenýrů. Druhou součástí prohlídky byla prohlídka sklepení a zámecké stříbrnice. Po několika letech se prohlídkový okruh rozšířil o další tři místnosti v severní věži, kde byla instalována náznaková expozice interiérů 19. století s přihlédnutím k loveckému využití objektu v minulosti. Pro tuto expozici bylo využito mobiliáře z depozitu NPÚ v Ústí nad Labem, ve sklepeních byla instalována strašidla a pohádkové bytosti. Zámek stále prochází postupnou rekonstrukcí.

Text: historie
14.2. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, http://www.zamek-jezeri.cz


OOO