Graficke pismenko Existence hradu a města Hlohovec (maďarsky Galgóc) je prvně prokazatelně doložena v zoborské listině z roku 1113. Místo velkomoravského hradu (lépe řečeno hradiště) zmíněného v Anonymově kronice Gesta hungarorum (v překladu Činy Uhrů), které však podle fuldských análů údajně založili v letech 870 - 880 Bavoři, totiž není dosud bezpečně zjištěno. Podle rozesetých úlomků raně středověké keramiky z okolí zámku se v těchto místech slovanské sídliště skutečně nacházelo.

 
Graficke pismenko Po vzniku uherského království se hrad stal součástí obranného systému na ochranu západní hranice. Z výšiny vystupující nad údolí Váhu střežil významné cesty a také sloužil jako sídlo komitátu. Již v roce 1275 se královský hrad dostal do rukou velmože Aby z rodu Abovců, který se od roku 1294 o okolí dělil s Abrahamem Rufusem (Rudý, Červený) z rodu Hunt-Poznanovců. V té době již bylo zřejmě původní dřevohliněné opevnění nahrazeno kamenným hradem. V letech 1349-1524 hrad vlastnil rod Kontů a jejich potomci Ujlakyové. Ze 14. století pochází hradní a později zámecká kaple, která zřejmě vznikla v rámci rozsáhlejší přestavby hradu palatinem Mikulášem Kontem. Po vymření rodu Ujlaky se hrad dostal do rukou Thurzů a stal se sídlem královského pokladníka Alexia Thurza. V době tureckého nebezpečí nechali Thurzové hrad a město nově opevnit.
 
Graficke pismenko Podle inventáře z roku 1622 se hrad skládal ze starého vnitřního a z novějšího vnějšího hradu. Jeho podobu zachycuje Hipschmanova kresba z poloviny 17. století. Z renesanční fortifikace se dodnes zachoval zbytek dělostřelecké bašty při severním nároží. Od roku 1639 hrad vlastnili Forgáchové, za jejichž držby byl v roce 1663 na více než dvacet let obsazen Turky. Během povstání Františka Rákócziho II. byl hrad v roce 1706 vypálen. Zpustlý hrad získaly Erdődyové, kteří jej v polovině 18. století přestavěli na pětikřídlý zámek. Postupně bylo také odstraněno vnější opevnění. Poslední rozsáhlejší přestavba proběhla za Josefa Erdődyho na přelomu 18. a 19. století. V té době zámek získal dnešní barokně-klasicistní podobu. V roce 1801 bylo v zámeckém parku vybudováno vzácné empírové divadlo.
 
Graficke pismenko Erdődyové zámek vlastnili až do konce 2. světové války, kdy jim byl zabaven a následně sloužil jako nemocnice pro sovětské vojáky. Po jejich odchodu zde krátce sídlila posádka československé armády. V 50. - 90. letech 20. století byl v zámku výchovný ústav pro mládež. Právě v tomto období došlo k jeho značné devastaci. Po přestěhování výchovného ústavu začal zámek chátrat a obývali jej bezdomovci. Kolem roku 2000 zámek získalo město a postupně zahájilo rekonstrukci. Od 1. června 2019 je zámek otevřen pro veřejnost.

Text: historie
12.8. 2019 - Luděk Vláčil - zdroj: zdroj: M. Plaček, M. Bóna, Encyklopedie Slovenských Hradů, Libri, Praha, 2007 a další