kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostol Nanebovzatia Panny Márie, Bošáca

Graficke pismenko Kostel je jednolodní stavbou s trojbokým závěrem a představenou věží. Vnější zdivo je členěno lizénami. Věž kostela má helmovité zastřešení s nadstavenou lucernou (věžička na kopuli s osvětlovacími otvory). V lodi kostela jsou vsazeny pilíře, které vytvářejí kapličkové prostory. Strop má valenou klenbu s lunetami podobně jako prostor pod věží. Po stranách jsou vybudovány pavlače, tvořící chórový ochoz. Na severní straně kostela nad sakristií je oratoř.

 
Graficke pismenko Hlavní oltář sloupovité architektury je tyrolská dřevořezba z r. 1928. Je bohatě zdobený a zlacený s barevnými plastikami. Uprostřed je výjev Nanebevzetí Panny Marie, po stranách pak sochy sv. Augustina a Mikuláše, na vrcholu pod korunkou Bůh-Otec. Původní oltář měl uprostřed olejomalbu a vedle sochy sv. Řehoře, Viléma, Anny a Alžběty, matky sv. Jana Křtitele. Ve svatyni je instalováno nové liturgické zařízení odpovídající duchu 2. vatikánského koncilu a následné liturgické obnovy. Kazatelna má bohatou výzdobu se symboly a plastikami andělů, na stříšce stojí Ježíš Kristus. Křtitelnice má v pozadí jemně zdobenou desku se sv. Michaelem archandělem a sv. andělem strážcem (z kostela na Skalce). Boční oltáře představují oltář Božského srdce Ježíšova se sochami sv. Františka z Assisi a Antonína Paduánského a oltář sv. Josefa se sochami sv. Jana Nepomuckého a Ignáce z Loyoly, původně rovněž z kostela na Skalce. Další boční oltáře jsou zasvěceny sv. Martinovi a Panně Marii Šaštínské-Sedmibolestné.
 
Graficke pismenko Malba stropu v lodi kostela je iluzívní-barokizující z r. 1906, dílo mistra Jozefa Hanuly. Skládá se ze čtyř hlavních výjevů: Nejsvětější Trojice; skupina světců: sv. Andrej-Svorad, Benedikt, Vojtěch, Augustin, Cyril a Metoděj; sv. Štěpán, uherský král, Gizela, jeho manželka a bavorská princezna, syn Imrich, který zahynul jako 24letý, nitranský kníže a pozdější uherský král Ladislav I., Alžběta a Margita; Panna Maria s Božským dítětem; andělé oslavující Boha a další symboly a nápisy, např. „Venite ad me omnes, et ego reficiam vos“ (z evangelia sv. Matouše: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout“).

Text: popis
11.8. 2019 - Jiří Špaček a Luděk Vláčil - zdroj: zdroj: bosaca.fara.sk a další